داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

ملکی

حق ارتفاق و تفاوت آن با حق انتفاع چیست؟
حق ارتفاق و تفاوت آن با حق انتفاع چیست؟

حق ارتفاق حقی است قائم و وابسته به ملک که جدای از ملک نیز قابل انتال و قابل تقسیم نمی باشد اما حق ان ...

آیا اقدام شهرداری در گذاشتن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه یا محل کسب قانونی است؟
آیا اقدام شهرداری در گذاشتن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه یا محل کسب قانونی است؟

سد کردن راه محل کسب یا ایجاد مزاحمت با نهادن نیوجرسی یا همان بلوک های سیمانی بزرگ عملی است غیر قانون ...

تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه چیست؟
تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر میشود که عقد اجاره وفق ماده 2 موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ منعقد گردیده و شرایط ...

ملکی