داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ

کار خود را به بهترین وکیل متخصص درموضوع خود بسپارید

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید
ضرب و جرح و تصادفات
نفر به داداپ اعتماد کرد اند
+ 4703
نفر به داداپ اعتماد کرده‌اند
وکیل پایه یک دادگستری
+ 437
وکیل پایه یک دادگستری
شهر و روستا تحت پوشش داداپ
+ 132
شهر و روستا تحت پوشش داداپ

جدیدترین مقالات داداَپ

20 آذر 1402 مشاهده10

عدم تمیکن توسط زن فاقد عنوان جزائی بوده و مجازاتی را برای وی در بر ندارد اما این اقدام غیر مجاز به طور کلی از واکنش قانونی محروم نیست بلکه آثاری به قرار زیر دارد: محرومیت از دریافت نفقه براساس ماده 1108قانون مدنی عدم برخورداری از حق تنصیف دارایی محرومیت از دریافت نحله ایام زوجیت ازدواج مجدد مرد براساس  ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده

15 آذر 1402 مشاهده18

کارفرمایان حق ندارند که بدون دلیل موجه و صرفا بر اساس میل اراده باطنی خود قرارداد کار که بصورت شفاهی یا کتبی مطابق با مواد قانون کار منعقد گردیده است را به راحتی فسخ نموده و کارگر را با سیل عظیم مشکلات اقتصادی خود رها نمایند اما گاها ادامه کار با یک شخص علاوه بر نامقدور بودن تبعاتی غیرقابل چشم پوشی دارد که کارفرما را مجاز به اخراج می نماید که این موارد در ماده 27 قانون کار آمده است اما اگر اخراج ناموجه تشخیص شود، در این صورت، هیات تشخیص اداره کار حکم به بازگشت کارگر به محل کار را صادر می‌کند.

07 آذر 1402 مشاهده26

حق ارتفاق حقی است قائم و وابسته به ملک که جدای از ملک نیز قابل انتال و قابل تقسیم نمی باشد اما حق انتفاع ناظر بر رابطه استعمال یا استثمار شخص از مل منقول یا غیر منقول است که برای مدت مشخص یا مدت عمر مالک برقرار و ایجاد می گردد لذا علیرغم شباهت های وافر تفاوت های بسیاری بین این دو حق وجود دارد که شناسایی آنها را از یکدیگر میسر می سازد.

05 آذر 1402 مشاهده48

هر قرارداد کار چه موقت و چه دائم، به عللی ممکن است خاتمه یابد، زمانی که به هر دلیل رابطه کارگر و کارفرمایی زایل شده و طرفین از تعهد اصلی فارغ شدند وظایفی قانونی در برابر یکدیگر به شرح آتی بر عهده دارند.