داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

ازدواج

آیا مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند؟
آیا مرد می تواند زن را از اشتغال منع کند؟

قانون مدنی در راستای تشیید مبانی خانوادگی و حفظ کیان زناشویی در مواردی مشخص به شوهر اجازه داده که چن ...

عدم تمکین یا ناشزه بودن زن چیست و قانوناً چه آثاری دارد؟
عدم تمکین یا ناشزه بودن زن چیست و قانوناً چه آثاری دارد؟

عدم تمیکن توسط زن فاقد عنوان جزائی بوده و مجازاتی را برای وی در بر ندارد اما این اقدام غیر مجاز به ط ...

اگر مرد طلاق ندهد آیا زن می تواند طلاق بگیرد؟
اگر مرد طلاق ندهد آیا زن می تواند طلاق بگیرد؟

براساس شرع و قانون حق طلاق با مرد خانواده می باشد و اوست که می تواند بدون تحقق شرایطی و تنها پس از پ ...