داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل در شان زن توسط زوج

  0
 1522

داشتن نیازهای اولیه زندگی حق هر زنی در زندگی مشترک می باشد ازجمله این نیازها داشتن منزل مستقل می باشد که تهیه آن به عنوان مصداقی از نفقه برعهده مرد می باشد در واقع تهیه منزل از جمله تعهدات و وظایف مرد در زندگی مشترک می باشد البته ممکن است گاهی ضمن عقد نکاح این حق را مرد به زن واگذار نماید .مسکنی که مرد برای زن فراهم می کند علاوه براینکه باید مستقل باشد می بایست در شان و درخور زن نیز باشد و مرد در تهیه و تدارک آن به جایگاه اجتماعی و خانوادگی زن توجه نماید در صورتی که بین زوجین در خصوص شان زن اختلاف حادث شود رفع این اختلاف با دادگاه می باشد. در صورتی که مرد از تهیه منزل مستقل در شان زن سرباز زند زن می تواند با تنظیم دادخواست از دادگاه مرد را ملزم به تهیه مسکن نماید در مقاله کنونی در خصوص این مطلب به صورت مفصل جوانب مختلف را تشریح می نماییم.

دعوا الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

در چه مواردی زن می تواند از دادگاه الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه را بخواهد؟

براساس  ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه یا مرض.
در روابط بین زوجین پرداخت کردن نفقه از وظایف مرد می باشد و در مقابل پرداخت نفقه زن می بایست از مرد تمکین کند در واقع اگر زن از مرد تمکین نکند و در اصطلاح ناشزه باشد مرد ملزم به پرداخت نفقه و تهیه منزل مستقل به عنوان قسمتی از نفقه نمی باشد.در مواردی ممکن است زن به دلایل قانونی و عذر موجه از جمله ضرر جانی  در منزل مشترک سکونت نداشته باشد در این صورت دادگاه به زن این اجازه را می دهد که در منزل دیگری غیر از منزل مرد ساکن شده و این امر سبب قطع نفقه زن نخواهد شد.این مهم در ماده 1115 قانون مدنی مطرح شده است براساس این مادهک اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت سکوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه به عهده شوهر خواهد بود. 
در صورتی که زن از مرد تقاضای تهیه منزل مستقل نماید و مرد از تهیه منزل خوداری کند زوجه می تواند با تنظیم دادخواست تهیه منزل مستقل از دادگاه مرد را ملزم به تهیه منزل مستقل نماید در صورتی که دادگاه ملاحظه نماید که زن تمکین کرده است ولی مرد منزل در مستقل فراهم نکرده یا منزل در شان زن فراهم نکرده است مرد را ملزم به تهبه می نماید و زن می تواند به دستور دادگاه  از سکونت در منزل غیرمتناسب خودداری کرده و این امر سبب ترک انفاق نخواهد بود.
بنابراین روش های الزام به تهیه منزل مستقل توسط زن یا از طریق تنطیم دادخواست و یا از طریق طرح شکایت ترک انفاق می باشد.

مراحل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل 

در صورتی که قصد دارید دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل به طرفیت همسر خود را مطرح نمایید ابتدا می بایست در سامانع ثنا نسبت به ثبت دادخواست خود اقدام نمایید در صورتی که خودتان نسبت به تکمیل قسمت های مختلف دادخواست آگاهی دارید می توانید به شخصه آن را تکمیل نمایید اما اگر آگاهی لازم را ندارید و می خواهید دادخواست شما اصولی بوده و با رد یا نقص مواجه نشود می توانید جهت تمکیل و حتی تهیه دادخواست خود از وکلای متخصص داداپ استفاده نمایید.پس از اینکه دادخواست ثبت شد و نوبت به مرحله رسیدگی در دادگاه می رسد و جلسات رسیدگی جهت بیان اظهارات و ادله به شما ابلاغ می شود در صورتی که وقت حضور در جلسات را ندارید یا اینکه تمایل به حضور ندارید می توانید از وکلای از طریق درخواست و مشاوره حقوقی آنلاین در داداپ استفاده نمایید و بدون حضور در مراحل رسیدگی تمام جریان پرونده را به وکیل متخصص بسپارید.در پایان وضع به اینگونه است که اگر دادگاه دلایل و اظهارات شما را مورد قبول قرار دهد همسر شمار را ملزم به تهیه منزل مستقل می نماید.

حق تعیین منزل با کیست؟

مرد و زن با این هدف با هم زندگی مشترک را شکل می دهند که در کنار هم زندگی کنند و در اصطلاح زیر یک سقف باشند و این مهم با جدا زندگی کرد زن و مرد ازهم محقق نمی شود.
براساس ماده 1103 قانون مدنی:زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. ازجمله حسن معاشرت زندگی در منزل مشترک می باشد.
حال سوال این است که انتخاب منزل با چه کسی است؟براساس ماده 1114 قانون مدنی:زن بادر در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید.این ماده بیان کننده پاسخ سوال است که حق تعیین مسکن به لحاظ قانونی با مرد خانواده به عنوان رییس خانواده می باشد. در ادامه ماده 1114 قانونئ مدنی بیان شده است مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.انتهای ماده استثنایی بر اصل تعیین منزل مشترک می باشد به این معنا که اختیار منزل مستقل درست است که با مرد خانواده است اما زن می تواند  این حق را از مرد ضمن سند نکاح دریافت کرد و خود نسبت به اختیار تعیین منزل مشترک مختار باشد.
نکته: درست است که اصولا اختیار منزل مشترک با مرد است اما مرد باید در تعیین آن شان زن را درنظر بگیرد و نمی تواند زن را ملزم به سکونت در هرمنزلی نماید.

رابطه منزل مستقل و تمکین

زن درصورتی از نفقه برخوردار می شود که از همسر خود تمکین( اعم از خاص و عام) نماید.در صورتی که مرد نسبت به تهیه منزل مستقل در شان زن اقدام کند اما زن از همسر خود تمکین نکند در این صورت زن مستحق نفقه نخواهد بود و اگر زن از همسر خود نسبت به عدم پرداخت نفقه دعوایی مطرح کند مرد می تواند به عدم تمکین استناد کند. بنابراین درست است که مرد وطیفه دارد منزل مستقل در شان زن فراهم کند ولی در مقابل زن نیز باید به وظیفه خود یعنی تمکین عمل نماید.
نکته : در صورتی که مرد نسبت به تهیه منزل مستقل و در شان زن اقدام نکند نمی تواند زن را ملزم به تمکین نماید زیرا لازمه تمکین تهیه منزل مستقل به عنوان وظیفه مرد می باشد.

شرایط منزل مستقل برای زوجه

شرایط منزل مستقل برای زوجه

منزلی که مرد برای زن خود فراهم می کند باید متناسب و در شان زن باشد و در این خصوص تمکن یا عدم تمکن مرد موثر نمی باشد زیرا وظیفه مرد است که نفقه همسر خود را بپردازد.
بنابراین اگر زن از خانواده ای ثروتمند باشد، شوهر باید مسکن و وسایل زندگی و … را به گونه ای که شان و وضع اجتماعی زن اقتضاء می کند فراهم نماید.
نکته:رویه دادگاه ها به این صورت است که برای تعیین میزان نفقه زن و تعیین مسکن متناسب به عنوان جزئی از آن این امر به کارشناسان رسمی واگذار می شود.
نکته: مهم ترین شرط تعیین منزل مستقل برای زن توجه به وضعیت خانوادگی و زندگی او قبل از ازدواج می باشد.

عدم تهیه منزل مستقل توسط زوج چه مسئولیت هایی دارد؟ 

در صورتی که مرد نسبت به تهیه منزل مستقل برای زن اقدام نکند زن دارای حقوق ذیل می باشد:

  1. می تواند تا زمان تهیه منزل مستقل تمکین نکند.
  2. می تواند ضمن عدم تمکین نفقه خود را دریافت کند.
  3. می تواند دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل به طرفیت مرد را مطرح کند.
  4. می تواند به دلیل عسر و حرج دادخواست طلاق دهد.(طلاق به دلیل عسر و حرج)

بنابراین مرد در مقابل زن به دلیل عدم تهیه منزل مستقل مسئول می باشد و می بایست نفقه را پرداخت نماید و در صورت خودداری از نفقه و تهیه منزل زن حق طلاق دارد.
نکته: تهیه مسکن توسط مرد الزامی بوده و در صورتی که مرد نسبت به تهیه آن اقدام نکند زن می تواند از طریق دو روش ذیل مرد را ملزم تهیه مسکن مستقل نماید:

  1. تنظیم دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل
  2. تنظیم دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج

طلاق به دلیل عدم تهیه مسکن

شاید برای شما این سوال مطرح شود که آیا زن می تواند در صورتی که مرد برای او منزل مستقل تهیه نکند اقدام به طلاق نماید. پاسخ به این سوال به این صورت است که بعد از وقوع نکاح بین زوجین مرد موظف است نفقه زن را پرداخت نماید از جمله مصادیق پرداخت نفقه تهیه منزل مستقل می باشد و زن می تواند تا زمانی که مرد منزل مستقل و در شان برای او فراهم نکرده است از همسر خود تمکین نکند و مرد نمی تواند زن را ملزم به تمکین کند. اگر مرد همچنان نسبت به تهیه منزل سرپیچی کند زن می تواند دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل را بدهد و اگر پس از الزام توسط دادگاه مرد منزل مستقل تهیه نکند زن می تواند از باب عسر و حرج دادخواست طلاق را مطرح کند.
نکته: عدم تهیه منزل مستقل از باب ترک انفاق جنبه کیفیر داشته و قابل مجازات است و مرد به مجازات ترک انفاق محکوم می شود.


در داداپ امکان مشاوره با بهترین وکلا پایه یک داداگستری و وکیل خانواده بصورت حضوری و آنلاین برای شما فراهم شده است


مدارک مورد نیاز برای دادخواست تهیه مسکن مستقل

برای ثبت دادخواست طلاق در سامانه ثنا نیاز است که مدارک ذیل را با خود به همراه داشته باشید:

  1. کارت ملی
  2. شناسنامه
  3. عقدنامه

دادگاه رسیدگی به دعوای الزام به تهیه مسکن مستقل

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تهیه مسکن مستقل کجاست؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تهیه منزل مستقل دادگاه خانواده می باشد اما از حیث صلاحیت محلی با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یعنی همان دادگاه محل اقامت شوهر می باشد. 
نکته: در صورتی که زن و مرد در دو استان مختلف ساکن باشد زن می تواند دادخواست خود را در دادگاه محل اقامت خود مطرح نماید.

هزینه دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل

دعاوی از حیث پرداخت هزینه دادرسی به دعاوی مالی و غیر مالی تقسیم می شوند. با توجه به اینکه دعوای الزام به تهیه منزل مستقل در دسته دعاوی غیر مالی قرار می گیرد هزینه آن براساس تعرفه دعاوی غیر مالی می باشد.
نمونه و شرح دادخواست تهیه مسکن مستقل
خواهان:خانم معصومه.....
خوانده : آقای مهدی .......
خواسته : تقاضای الزام خوانده به تهیه و تامین مسکن جداگانه - علیحده
دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق  عقدنامه

شرح دادخواست تهیه مسکن مستقل :

رییس محترم دادگاه خانواده
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به موجب عقدنامه ازدواج شماره ... به تاریخ 92/03/22 به عقد دائم خوانده محترم آقای مهدی .... در آمدم و از تاریخ 92/09/21 تا تاریخ 94/09/08 در منزل پدر همسرم به همراه خانواده او زندگی می نمودم که مشکلاتی برایم به بار آورده و منجر به  اختلاف شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است.مع هذا با توجه به اینکه وجود اینجانب با همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امکان سکونت اینجانب در منزل پدر همسرم میسر نمی باشد بنابراین مستنداً به ماده 1115 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام نامبرده به تهیه و تعیین مسکن مستقل، مناسب و علیحده را دارم.

سخن پایانی
داشتن منزل مستقل و در شان حق هر زنی می باشد و در صورتی که مردی نسبت به این حق زن توجه نکند زن می تواند از مرد تمکین نکرده و حتی دادخواست الزام به تهیه منزل مستقل و طلاق را نیز مطرح نماید و مرد باید در این مدت حتی اگر زن تمکین نکند نفقه زن را بپردازد.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha