داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

سایر موارد کیفری

آیا میزان خلوص یا ترکیب مواد مخدر با مواد دیگر در میزان مجازات موثر است؟
آیا میزان خلوص یا ترکیب مواد مخدر با مواد دیگر در میزان مجازات موثر است؟

با توجه به اصل برائت و جرم نبودن حمل یا فروش یا ارسال ناخالصی موجود در ماده مخدر "فقط میزان مواد مخد ...

آیا استفاده از لباس و نشان های نظامی جرم است؟
آیا استفاده از لباس و نشان های نظامی جرم است؟

نظم عمومی عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که موجب استحکام روابط بین افراد جامعه گردیده و به حفظ ش ...

آیا ارتباط از طریق پیامک یا تماس تلفنی مصداق رابطه نامشروع است؟
آیا ارتباط از طریق پیامک یا تماس تلفنی مصداق رابطه نامشروع است؟

رابطه ي نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجاز ...

مجازات زنی که به همسر خود خیانت می کند چیست؟ راههای اثبات خیانت زن چیست؟
مجازات زنی که به همسر خود خیانت می کند چیست؟ راههای اثبات خیانت زن چیست؟

خیانت نقض روابط حنسه طرفینی و سوء استفاده از اعتماد و اتکای طرف مقابل می باشد هر چند در قانون مجازات ...