داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

نحوه تقسیم ارث و اموال فرد مجرد

  0
 10633

فوت اشخاص سبب می شود که اموال بجامانده ازآنها  بین وراث تقسیم شود.بنابراین با فوت است که بحث از تقسیم ارث مطرح می شود و در زمان حیات متوفی ارثی ثابت نمی شود.درخصوص اشخاص مجرد نیز وضع به همین صورت است و با فوت آنها وراث از ارث برخوردار می شوند و نداشتن فرزند یا همسر مانع از این نیست که ارث آنها بین سایر وراث تقسیم شود،ارث بردن از فرد مجرد مانند اصول کلی ارث بوده و براساس طبقه و درجه می باشد.

تقسیم ارث فرد مجرد

ارث فرد مجرد به چه کسانی می رسد؟

با فوت فرد مجرد اگر او دارای اموالی باشد اموال او به وراثش بر حسب طبقات ارث تعلق می گیرد به این معنا که اگر در زمان فوت فرد مجرد اعم از دختر و پسر، پدر و مادر او زنده باشند به دلیل اینکه پدر و مادر در طبقه اول ارث قرار دارند تمام ارث به آنها تعلق خواهد گرفت و خواهر و برادرهای متوفی که در طبقه دوم هستند به دلیل اینکه والدین حاجب (مانع) آنها می باشند از ارث بهره مند نمی شوند. ولی اگر با فوت فرد مجرد والدین در قید حیات نباشند برادر و خواهر ها که در طبقه بعد هستند وارث می باشند.
نکته :در صورتی که طبقه اول موجود نباشد و طبقه دوم که شامل برادر و خواهرها می باشد نیز موجود نباشند اما فرزندان آنها (برادرزاده و خواهرزاده ها) که هم طبقه آنها ولی در درجه پایین تر می باشند موجود باشند براساس سهم صاحب ارث (پدر یا مادرشان) از ارث متوفی مجرد برخوردار خواهند شد.
نکته:پدربزرگ و مادربزرگ نیز در طبقه دوم ارث می باشند و در صورتی که حین فوت فرد مجرد موجود باشند و طبقه اول در قید حیات نباشد از ارث برخوردار خواهند شد.
طبقات ارث براساس ماده 862 قانون مدنی از قرار ذیل است:
طبقه اول وراث: پدر، مادر و اولاد و اولاد اولاد (مراد نوه ها و نتیجه ها می باشد)
طبقه دوم وراث:  اجداد،برادر و خواهر و اولاد آنها (مراد خواهرزاده و برادرزاده ها می باشد)
طبقه سوم وراث:  اعمام و عمات و اخوال و خالات  و اولاد آنها (مراد عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها می باشد)


در خصوص دعاوی تقسیم ارث میتوانید از یک وکیل خانواده در داداپ مشاوره حقوقی حضوری و یا آنلاین دریافت کنید. 


سهم الارث پدر و مادر در صورت فوت فرزند مجرد

باتوجه به قانون مدنی پدر و مادر در طبقه اول ارث قرار دارند یعنی اگر فرد مجردی فوت کند و دارای پدر و مادر باشد ارث او بین پدر و مادر تقسیم می شود و برادر و خواهر که در طبقه بعدی هستند ارثی نخواهند برد در این حالت ارث مادر یک سوم و پدر دو سوم خواهد بود. .البته نکته ای که باید بیان کرد این است که مادر تحت شرایطی دارای حجب نقصانی می باشد به این معنا که سهم الارث او تحت شرایطی تنزل می کند و آن هم این است که فرد مجرد متوفی دارای 2 برادر یا یک برادر و دو خواهر باشد یا اینکه دارای 4 خواهر (پدری یا پدر و مادری ) باشد در این حالت سهم ارث مادر که یک سوم می باشد تنزل کرده و به یک ششم خواهد رسید. بنابراین خواهر و برادر امی (مادری) نقصانی برای مادر محسوب نمی شود.

سهم الارث خواهر و برادر از فرد مجرد

خواهر و برادرها در صورتی از ارث فرد مجرد بهره مند خواهند شد که طبقه اول ارث موجود نباشد با توجه به اینکه فرد مجرد دارای همسر و فرزند نبوده تنها مانع برای خواهر و برادرها پدر و مادر می باشد ،و اگر در زمان فوت فرد مجرد پدر و مادر در قید حیات نباشند ارث به خواهر و برادرها خواهدرسید که در این حالت براساس قانون ارث برادر 2 برابر خواهر ارث خواهد برد.اگر متوفی دارای چند برادر و چند خواهر باشد ارث بین آنها به تساوی تقسیم می شود.
اگر در زمان فوت متوفی مجرد هیچ یک از خواهر و برادر او زنده نباشند فرزندان آنها که خواهرزاده و برادرزاده می باشند براساس سهم پدر و مادرشان (خواهر و برادر) از ارث برخوردار می شوند.
نکته:پرداخت دیون متوفی و همچنین هزینه کفن و دفن میت برعهده ورثه می باشد.

سخن پایانی
با فوت فرد مجرد نیز بحث تقسیم ارث مطرح می شود تنها تفاوت در خصوص این افراد نبود همسر و فرزند می باشد،بنابراین با وجود داشتن پدر و مادر ارث آنها به والدینشان خواهد رسید فقط ممکن است مادر به دلیل وجود حجب نقصانی یعنی داشتن خواهر و برادر برای متوفی سهمش نزول کند.در صورتی که پدر و مادر در قید حیات نباشند طبقه دوم که شامل برادر و خواهر ها می باشند بهره مند از ارث خواهند شد.
 


بیشتر بخوانید: محاسبه مالیات بر ارث خودرو


اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha