داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج

  0
 1925

براساس قانون طلاق حق مرد می باشد اما این به معنای این نیست که زن نتواند به صورت مطلق طلاق بگیرد،ازجمله مواردی که قانون به زن حق داده که بتواند براساس آن دادخواست طلاق بدهد زمانی است که زن دچار عسر و حرج شود. زن با اثبات عسر و حرج می تواند طلاق بگیرد و درصورتی که مرد با این درخواست مخالفت کند توسط دادگاه اجبار می شود. موارد عسر و حرج در ماده1130 قانون مدنی بیان شده است در ادامه به صورت مفصل به بحث طلاق با توسل به عسر و حرج می پردازیم

طلاق بدلیل عسر و حرج

عسر و حرج در طلاق چیست؟

عسر و حرج متشکل از دو واژه می باشد که هر دو مترادف هم بود و مقصود از آنها همان مشقت و سختی می باشد
براساس ماده ۱۱۳۰  قانون مدنی:، عسر و حرج   به وجودآمدن وضعیتی است  که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.عسر و حرج  از جانب زوجه مفهومی عرفی داشته و نسبی می باشد و تشخیص آن با دادگاه می باشد. موارد عسر و حرج که در قانون به صورت تمثیلی بیان شده است از قرار ذیل است:

 • ترک زندگی خانواده توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه
 • اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است
 • محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر
 • ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوءِرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد
 • ابتلای شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

نکته:طلاق به واسطه عسر و حرج از مصادیق طلاق رجعی نمی باشد.
نکته:موارد مصرح در ماده 1130 حصری نبوده و تمثیلی می باشند.

موارد طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج

برای اینکه زن بتواند از عسر و حرج استفاده کند می بایست مورد یا مواردی را که موجب مشقت برای او در زندگی شده است را در دادگاه به اثبات برساند و در این صورت است که زن بدون اجازه مرد هم می تواند طلاق بگیرد. موارد طلاق از سمت زن به دلیل عسر و حرج را با توجه به عوامل مختلف تقسیم بندی کرده اند که در ادامه به هریک از این موارد می پردازیم:

عوامل طبیعی یا حقیقی

عوامل طبیعی از قرار ذیل است:

 1. نازا بودن مرد: زیرا هدف از زندگی مشترک تربیت و رشد فرزند مشترک می‌باشد.البته لازم به ذکر است که اگر نازایی ناشی از مصادیق فسخ نکاح باشد زن می تواند درخواست فسخ دهد.
 2. مانع شدن مرد از باردار شدن زن و عدم تمایل به داشتن فرزند

عوامل خارجی یا واقعی

عوامل خارجی از قرار ذیل است:

 1. حبس طولانی مدت زوج ،زیرا این امر سبب مشقت و سختی برای زن می شود و با فلسفه زندگی مشترک در تعارض می باشد.
 2. غیبت طولانی زوج: غیبت می تواند به صورت ارادی یا غیر ارادی رخ دهد آنچه مهم است این است که این امر با فلسفه زندگی مشترک و عمل به تعهدات منافات دارد...

عوامل شخصی

عوامل شخصی از قرار ذیل است:

 1. خودداری مرد از پرداخت نفقه: عدم پرداخت نفقه از سوی مرد از مصادیق عسر و حرج می باشد.
 2. سوءمعاشرت و برقراری رابطه نامتعارف و غیراخلاقی با زن
 3. در صورتی که زن از همسر خود دارای تنفر شدید باشد و نتواند زندگی مشترک با او را ادامه دهد. 
 4. در صورتی که مرد بدون اجازه همسر اول خود زن دوم اختیار کندو...

نکته: درخصوص اعتیاد مرد برخی آن را جزء عوامل طبیعی برشمرده اند و برخی دیگر آن را ازجمله عوامل شخصی برای اثبات عسر و حرج بیان می کنند.

طلاق از سمت زوجه به دلیل اعتیاد مرد

طلاق از سوی زوجه به دلیل اعتیاد مرد ممکن می باشد.براساس ماده  ۱۱۳۰ قانون مدنی،:اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
اعتیاد مرد علاوه براینکه از مصادیق عسر و حرج می باشد ازجمله شروط 12گانه مندرج در سند نکاح می باشد و اگر مرد آن را امضا نموده باشد زن راحت تر می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید.
نکته:صرف اعتیاد مرد سبب طلاق نمی باشد بلکه باید اعتیاد به زندگی لطمه وارد کرده و زندگی را برای زوجه سخت و مشقت بار نماید.


بیشتر بخوانید: شرایط طلاق غیابی


طلاق به دلیل سوء رفتار مرد و ضرب و شتم

طلاق به دلیل سوء رفتار مرد و ضرب و شتم

مردان ایرانی در زمان های گذشته نسبت به زدن و ضرب و شتم زنان اقدام می کردند و این عمل را حق خود می دانستند اما خوشبختانه در زندگی های امروزی این مسئله کمتر شده است.هیچ مردی براساس هیچ قانونی حق زدن همسر خود را ندارد و در صورت اقدام به چنین عملی علاوه براینکه می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد زن می تواند شکایت کرده و مرد مجازات شود. 
نکته: زن می تواند در صورتی که مورد ضرب و شتم از سوی مرد قرار گیرد دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج بدهد و تا زمان طلاق برای امنیت جان خود  در منزل جداگانه ای زندگی کرده و نفقه خود را از مرد بگیرد. 
 بند 4 ماده ی 1130 قانون مدنی ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است.
نکته: واژه مستمر به این معناست که بیش از یک بار باید انجام شود و صرف یکبار برای وقوع طلاق کفایت نمی کند.

بلاتکلیف رها کردن زن و غیبت طولانی

ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از مصادیق عسر و حرج بوده و زن می تواند براین اساس دادخواست طلاق داده و در صورت اثبات غیبت مرد به اذن دادگاه طلاق بگیرد.

عدم شروع زندگی مشترک

درصورتی که مرد با همسر خود رابطه زناشویی را برقرار نکند به دلیل اینکه این مسئله برای زن تبعات روحی و جسمی جبران ناپذیری دارد زن می تواند دادخواست طلاق بدهد مواردی را که می توان از آن تحت عنوان عدم زندگی مشترک یاد کرد شامل این است که مرد سرد مزاج باشد یا عنن بوده وتوانایی نعوض نداشته باشد یا رابطه اش با همسرش معقدی باشد یا اینکه عمدا با زن خود رابطه جنسی برقرار نکند.

ادعای باکره بودن توسط زوجه

در صورتی که زن با مرد زیر یک سقف زندگی کند و از طول زندگی مشترک آنها زمان متعارفی بگذرد که در طی آن می بایست باهم رابطه جنسی داشته باشند اما مرد به دلیل روحی یا جسمی با زن ارتباط جنسی برقرار نکند و زن همچنان باکره و به اصطلاح دختر باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و در صورت اثبات این امر توسط دادگاه و تایید نظریه پزشکی قانونی زن می تواند به دلیل عسر و حرج طلاق بگیرد.

اثبات عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج تمثیلی بوده و برای اینکه زن بتواند با توسل به آنها طلاق بگیرد مهم این است که مصادیق را در داگاه با توسل به ادله ازجمله نظریه پزشکی قانونی، شکواییه و دادنامه قبلی ،شهود و ... به اثبات برساند.لازم به ذکر است با توجه به اینکه در قانون بیان شده که می بایست زندگی برای زن مشقت بار باشد تشخیص این امر با توجه به درونی و روحی بودن و حتی نوعی بودن آن با دادگاه است و دادگاه به شرایطی شخصی،عرفی و خانوادگی زن توجه می کند و براساس آنها نظر نهایی را اعلام می کند و حکم طلاق به دلیل عسر و حرج را صادر می کند.


جهت تنظیم شکواییه میتوانید از وکلا داداپ مشاوره بگیرید


طلاق عسر و حرج چقدر طول می کشد؟

درخصوص اینکه چه  مدت  طول می کشد  که زن بتواند براساس عسر و حرج طلاق بگیرد باید گفت مدت زمان مشخصی وجود ندارد و بسته به اینکه زن چه مدارک و مستنداتی ارائه دهد و یا اینکه مرد معترض باشد یا خیر زمان شروع داخواست تا اجرای طلاق متفاوت می باشد.

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج 

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زن 
خواهان : خانم .......................
خوانده :  آقای .......................
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
تعیین خواسته و بهای آن :

 1. صدور گواهی عدم امکان سازش

دلایل و منضمات :

 1. کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی
 2. کپی مصدق وکالت نامه رسمی
 3. کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه
 4. کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی
 5. کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین و یا حضوری با وکیل طلاق دارید میتوانید از داداپ بهترین وکلا را انتخاب کنید 


شرح دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زن یا زوجه

 ریاست محترم دادگاه
احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوجه به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهارسال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهارسال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

نمومه رای دادگاه طلاق زن به دلیل عسر و حرج

رای دادگاه طلاق به درخواست زن :
در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 88 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چراکه مفارقت جسمانی چندساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر 468 تهران و توجها به اظهارات وکلای زوجه و موادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چندساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل نماید. در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق برعهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
سخن پایانی
درصورتی که زن در زندگی و مشقت غیرقابل تحمل شود می تواند با اثبات عسر و حرج طلاق بگیرد بهتر است بانوان در این خصوص از خدمت وکلای داداپ که متخصص این حوزه هستند استفاده نمایند.
 

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha