داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

رابطه نامشروع

  0
 1718

مقصود از رابطه نامشروع، رابطه ای است که به صورت جسمی و یا حتی کلامی به صورت غیرقانونی و غیر شرعی شکل گرفته یا ادامه می یابد در واقع رابطه ای است که بدون وجود علقه زوجیت یا توجیه شرعی برقرار گردد.روابط نامشروع مشمول طیف وسیعی از رفتار ها اعم از هم بستری،بوسیدن،لمس کردن و... می شود. قانونگذار مجازات اسلامی ذیل بخش تعزیرات در خصوص مجازات جرم رابطه نامشروع این جرم را از جرم زنا تفکیک و جدا کرده و مجازاتی علیحده برای آن در نظر گرفته است، به دیگر سخن روابط بدون علقه زوجیت به دو قسم زنا و مادون زنا تقسیم می شود که یکی دارای مجازات حدی و دیگری دارای مجازات تعزیری می باشد. تشخیص و تطبیق روابط نامشروع با توجه به متن قانون، برعهده مرجع قضایی است و معیار او برای این تشخیص، عرف است.مقاله پیش رو در خصوص جرم روابط نامشروع، مجازات و مصادیق این جرم می باشد.

رابطه نامشروع و منافی عفت

رابطه نامشروع چیست؟

اخلاق حسنه و قانون حکم می کند که دو فرد از جنس مخالف برای التذاذ و تمتع جنسی از یکدیگر و برقراری رابطه عاطفی یا فیزیکی هنجار های اجتماعی را گردن نهاده و از راههای تعیین شده جهت این امر اقدام کنند، واژه نامشروع در فرهنگ نامه دهخدا این گونه تعریف شده است : "خلاف شرع ، ناروا و ممنوع ". در اصطلاح حقوقی نامشروع به معنی غیر قانونی است و رابطه نامشروع رابطه ای است که در خارج از تعریف قانونی و شرعی رابطه بین افراد باشد و قانون گذار آن را جرم انگاری و برای مرتکب عمل مجازات تعیین کرده است. جرم رابطه نامشروع مصادیق فراوانی دارد و محدود به رفتار خاصی نمی شود، قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
نکته: تقبیل بوسه دادن و مضاجعه همبستر شدن را گویند.
نکته:رابطه نامشروع دون زنا ،مشمول هر گونه ارتباط میان زن و مردی است که  بین آنها علقه زوجیت نباشد اعم از اینکه به مانند  بوسیدن،لمس و بغل کردن به صورت جسمی باشد یا اینکه فقط رابطه کلامی باشد. 
اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است ، در نظریه مشورتی شماره 937/92/7 این طور بیان کرده است : اصولاً دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.

انواع رابطه نامشروع

قانونگذار جرم رابطه نامشروع را تعریف نکرده است و تنها در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که این جرم از زنا که یک جرم حدی می باشد منفک است در واقع می توان اینگونه بیان کرد که روابط نامشروع مشمول هر رابطه ای غیر قانونی و غیرشرعی بین دو جنس مخالفی است که بین آنها علقه زوجیت برقرار نباشد و این رابطه اعم از زنا و مادون زنا می باشد. در زنا رابطه جنسی و جسمی شرط تحقق جرم می باشد در حالی که برای تحقق رابطه نامشروع تعزیری نیاز به ارتباط جسمی و جنسی نیست و صرف هر نوع ارتباط خارج از چهارچوب شرع و اخلاق حنسه را شامل می شود.
نکته: محکومیت به جرم رابطه نامشروع فقط در پیشینه کیفری محکوم درج اما در گواهی های صادره منعکس نخواهد شد یعنی سابقه کیفری نخواهد داشت.

اثبات جرم رابطه نامشروع

اثبات جرم ارتباط نامشروع علاوه بر اقرار می تواند از طریق شهادت شهود و علم قاضی نیز میسّر شود.ارائه مدارک و مستنداتی که ثابت کننده وجود رابطه نامشروع می باشد در رأی و نظر قاضی تاثیر گذار بوده و می تواند مبنای صدور رأی و حکم قرار گیرد.

مجازات جرم رابطه نامشروع

مجازات قانونی رابطه نامشروع درجه 6 تعزیری محسوب می گردد و مجازات آن در در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است براساس این ماده: 
هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
بنابر ماده فوق مجازات این جرم شلاق تعزیری می باشد و از جرم زنا که یک جرم حدی است تفکیک شده است.
نکته: تفاوت حد و تعزیر در نوع و تعداد شلاق می باشد و اینکه در تعزیر تشخیص قاضی رسیدگی کننده معیار تعیین تعداد آن و در مجازات حد معیار بلامعارض حکم قانون می باشد که دست قاضی در کاهش یا افزایش آن کاملاً بسته است.

مراحل  پیگیری و شکایت رابطه نامشروع

مراحل  پیگیری و شکایت 

فرد ذی نفعی که خواهان شکایت از رابطه نامشروع می باشد می بایست با در دست داشتن ادله و مستندات خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ثبت شکواییه اقدام نماید.
نکته: جرم رابطه نامشروع یک جرم عمومی غیرقابل گذشت می باشد اما برای شروع به رسیدگی در خصوص این جرم حتماً نیاز به وجود شاکی خصوصی می باشد و بدون وجود شاکی قابل پیگیری نخواهد بود مگر در موارد ارتکاب آن به صورت مشهود و در مرئی و منظر عام.
پس از ثبت شکایت در دفتر الکترونیک خدمات قضایی به موجب ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به این جرم مستقیما در دادگاه انجام می پذیرد و دادسرا در این خصوص فاقد صلاحیت است.
نکته: اولا بازپرس و دادیار و دادستان از رسیدگی و انجام تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع اند و حتی اجازه سوال از هیچ فردی در این خصوص برای این مقامات قضایی وجود ندارد.
ثانیا دادگاه نیز حق دخالت در صورت نبود ادله و انکار متهم در جرایم منافی عفت و روابط نامشروع را ندارد.
ثالثا حتی اگر جرم در منظر عام واقع شده باشد و وصف مشهود داشته باشد دادسرا و دادگاه از تحقیق در جهت کشف زوایای پنهان و مستور از انظار ممنوع می باشند.
رابعاً تخطی از موارد فوق موجب مجازات انتظامی درجه 4 برای متخلف خواهد بود و علاوه بر آن ادله کسب شده از این راه به دلیل مخالفت طریق تحصیل آن با قانون فاقد ارزش اثباتی می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع به تصریح ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری به طور مستقیم دادگاه کیفری 2 می باشد. 

مدت زمان شکایت  از رابطه نامشروع

برای این که شکایت شاکی در مراجع قضایی شنیده  شده و مورد رسیدگی قرار گیرد می بایست در مدت زمان مقرر قانونی که اصطلاحاً مرور زمان نامیده شود مطرح گردد.. جرم رابطه نامشروع هم  با توجه به اینکه مجازات تعزیری دارد از این قاعده مستثنی نیست و بر خلاف زنا که مرور زمان ندارد، بعد گذشت مدتی دیگر نمی توان از جرم رابطه نا مشروع شکایت کرد.
 مدت شمول مرور زمان تعقیب و شکایت در خصوص این جرم با توجه به درجه ۶ بودن مجازات آن پنج سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.
همچنین مدت شمول مرور زمان اجرای حکم در روابط نامشروع ده سال از تاریخ صدور حکم قطعی میباشد یعنی اگر برای مدت ۱۰ سال از تاریخ صدور حکم قطعی مجازات آن اجرا نشود دیگر نسبت به آن نه قابلیت تعقیب مجدد و قابلیت اجرای مجازات وجود نخواهد داشت.

نکات مهم 

  • جرم رابطه نامشروع جرمی است غیرقابل گذشت.
  • جرم رابطه نامشروع اعم از جسمی و کلامی است.
  • رابطه نامشروع مانع از دریافت مهریه زن متاهل نمی شود.
  • رابطه نامشروع مرد متاهل می تواند از موارد عسر و حرج باشد.
  • رابطه نامشروع موجب محرومیت از ارث نمی شود.
  • رابطه نامشروع مادری که حضانت طفلش را برعهده دارد می تواند بنابر مصلحت طفل سبب سقوط حق حضانت شود.

مزایای استفاده از وکیل در جرم رابطه نامشروع

استفاده از وکیل متخصص و مجرب در زمینه پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است از جمله این پرونده ها  می توان به جرم رابطه نامشروع اشاره کرد  زیرا علاوه بر تجربه بالای وکلا در زمینه چنین پرونده هایی و آشنایی با پروند و رویه این پرونده ها بهتر از هر فردی می توانند در بکارگیری  ادله محکمه پسند در زمان مناسب، سبب اثبات برائت فردی که مکره و یا ناآگاه بوده شوند.همچنین لوایح تنطیمی وکلا که مستند و مستدل می باشد می تواند در تمام مراحل رسیدگی دادگاه سهم بسزایی در دفاع از موکل داشته باشد.
در صورتی که برای پیگری پرونده خود نیاز به بهره گیری از وکیل مجرب با کمترین هزینه و در نزدیک ترین مکان به محل زندگی خود دارید می توانید از وکلای داداپ بهره گرفته و علاوه بر مشاوره  حضوری و غیر حضوری از سایر خدمات این وکلا استفاده نمایید.
سخن پایانی
 جرم رابطه نامشروع به معنای هر رابطه غیر شرعی و غیر قانونی بدون وجود علقه زوجیت می باشد و اعم از رفتار فیزیکی و غیر فیزیکی می باشد، این جرم غیر قابل گذشت بوده و در زمره جرائم تعزیری می باشد.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

دیده بان هشتم

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha