داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

پول شویی چیست؟ و شرایط تحقق آن کدام است؟

  0
 2457


 اصل براین است که معاملات انجام شده توسط اشخاص صحیح و قانونی می باشد مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد از جمله مواردی که باعث بطلان و غیرقانونی محسوب شدن معاملات و منافع حاصل از آن می گردد جرم پول شویی می باشد پول شویی که همان مشروع جلوه دادن عواید حاصل از اعمال و کارهای خلاف قانون می باشد جرمی است که در قانون مبارزه با پول شویی برای آن مجازات تعیین شده است.شرایط تحقق جرم پول شویی اعم از تحصیل،تملک،نگهداری و یا استفاده از وجوه یا اموال غیر قانونی ،تبدیل ،مبادله و انتقال این وجوه و اموال جهت مخفی کردن منبع غیر قانونی آن و  همچنین پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی عواید غیر قانونی می باشد، البته برای اینکه جرم پول شویی محقق شود علاوه بر عنصر مادی،عنصر روانی نیز که همان عامد و عالم بودن مرتکب می باشد نیز باید تحقق یابد در این مقاله به جرم پول شویی،شرایط تحقق،مجازات ،انواع پول شویی و مجازات این جرم خواهیم پرداخت.

جرم پولشویی 

جرم پولشویی 

برای اینکه عملی جرم باشد باید توسط قانونگذار برای آن مجازات تعیین شده باشد و چون برای پول شویی در قانون مبارزه با پول شویی مجازات تعیین شده است ،عمل پول شویی جرم می باشد.براساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی : جرم پولشویی عبارت است از:
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به‌منشا مجرمانه آن.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان‌کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به‌دست آمده یا کمک به‌مرتکب جرم منشا به‌نحوی که وی مشمول آثاروتبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ - ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان‌کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.

انواع پولشویی

پول شویی دارای اقسام گوناگونی می باشد که در ادامه به هریک از آنها خواهیم پرداخت:

 1. پولشویی درونی:  این نوع از پول شویی در داخل کشور رخ می دهد(هم کسب و هم تطهیر).
 2. پولشویی مهارشونده:در  این نوع از پول شویی ،پول های غیر قانونی که  از طریق جرم حاصل شده است در داخل کشور به دست می آید ولی فرآیند شسته شو و تطهیر در خارج از کشور رخ می دهد. 
 3. پولشویی بیرونی:  در این نوع از پول شویی  کسب پول غیر قانونی و همچنین تطهیر  هردو در خارج از کشور رخ می دهد.
 4.  پولشویی وارد شونده:این نوع از پول شویی برخلاف ،پول شویی   مهارشونده می باشد به این معنا که کسب پول و فعالیت مجرمانه در خارج از کشور است ولی تطهیر و شست شو در داخل کشور رخ می دهد.

مراحل تحقق پولشویی

منظور از پولشویی، قانونی جلوه دادن وجوه و درآمدهای غیرقانونی و به عبارتی دیگر، تطهیر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی آن است. برای اینکه این امر تحقق پیدا کند، باید فرایند پیچیده، مستمر و بلند مدتی سپری شود:
مرحله نخست، جای‌گذاری یا مکان‌یابی یا استقرار است که در این مرحله با تزریق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل درآمدهای حاصل از جرایم از حالت نقدی به ابزارهای مالی اقدام می‌شود. معمولاً در این مرحله وجوه کلان حاصل از جرایم را به مبالغ کوچکتری تقسیم می‌کنند که این اقدام از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی یا دیگر موسسه‌های مالی رسمی و غیررسمی یا بیرون بردن پول از مرزها یا خرید کالاهای ارزشمند صورت می‌گیرد.
مرحله دوم، پنهان‌سازی یا لایه‌چینی است که در این مرحله تلاش می‌شود درآمدهای حاصل از جرایم از طریق معاملاتی که انجام می‌شود، از منشا خودشان جدا شوند.
مرحله سوم، مرحله ادغام و یکپارچه‌سازی است که از طریق فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از جرایم از منشا خودشان هم جدا شده‌اند، این کار در قالب ایجاد موسسه‌های اقتصادی یا خریدهای کلان انجام می‌شود و از این راه به پول‌هایی که از طریق نامشروع به دست آمده است، صورت مشروع داده می‌شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم

جرم پول شویی به مانند سایر جرایم دارای سه عنصر قانونی،مادی و روانی می باشد که در ادامه به هریک از آنها خواهیم پرداخت:
   1   . عنصر قانونی :عنصر قانونی جرم پول شویی ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی می باشد.
منابع قانونی مرتبط به  جرم پولشویی قبل از تصویب قانون پولشویی شامل موارد ذیل است:
اصل چهل ونه قانون اساسی.
قانون نحوه اجرای اصل چهل و نه قانون اساسی مصوب 1367.
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با آخرین اصطلاحات 1389.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.
قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.
قانون اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب 1372.
ماده دویست و هجده قانون مدنی.
ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377.( در انتقال مال به قصد فرار از دین.).
قانون الحاق ایران به کنوانسیون 1988 در مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گران مصوب 1370.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367.
ماده ششصد و شصت و دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

   2   . عنصر مادی:عنصر مادی جرم شامل:

 • تحصیل 
 • تملک 
 • نگهداری 
 • استفاده 
 • تبدیل 
 • مبادله
 • انتقال 

و پنهان کردن یا اخفاء کردن یا کتمان کردن عواید حاصل از جرم می باشد.
   3   . عنصر روانی:برای اینکه مرتکب پول شویی مجازات گردد می بایست عالم و عامد باسد به این معنا که به مجرمانه بودن عمل آگاه بوده و از روی عمد و اختیار مرتکب این عمل گردد.عالم بودن اعم از علم به جرم و موضوع می باشد به این معنا که از مجرمانه بودن عمل پول شویی آگاه بوده و بداند که عواید حاصله به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
نکته:قصد نتیجه برای ارتکاب جرم پول شویی لازم نمی باشد.
نکته:در خصوص قصد کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی مرتکب آن جرم نشود .نیاز به تحقق نتیجه توسط مرتکب نیست و جرم موردنظر مطلق می باشد.

مجازات جرم پولشویی

همانطور که گفتیم پول شویی جرم بوده و مرتکب آن مجازات می شود حال باید دید که مجازات مرتکب در این خصوص چه مقدار است ؟ماده 9 قانون مبارزه با پول شویی مجازات این جرم را دتعیین کرده است براساس این ماده:مجازات جرم پولشویی، شامل موارد زیر، است:
-استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و منافع حاصل از این عواید. 
-در صورت موجود نبودن، باید مثل یا قیمت آن ها، پرداخته شود.
-- در صورتی که عواید و منافع حاصل از جرم، تبدیل به اموال دیگری شده باشند، همان اموال، ضبط خواهد شد.
-جریمه نقدی، به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم در حق دولت
در خصوص کسانی که پس از ارتکاب به یک جرم دیگر، اقدام به پولشویی عواید حاصل از آن جرم نموده اند، علاوه بر مجازات جرم منشا، به مجازات پولشویی نیز محکوم خواهند شد.
بنابراین مجازات جرم پول شویی از قبیل :استرداد عواید،ضبط اموال ،پرداخت مثل یا قیمت و همچنین جریمه نقدی می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم پول شویی

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم پول شویی

براساس قانون مبارزه با پول شویی ،شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها
به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

نحوه شکایت از جرم پولشویی

شکایت از جرم پول شویی توسط شاکی خصوصی صورت می گیرد البته ممکن است گزارش ضابطین قضایی مقدمه رسیدگی به این جرم باشد.برای اینکه شاکی نسبت به تنظیم شکواییه اقدام نماید ابتدا می بایست ادله محکمه پسندی را در خصوص مرتکب پول شویی گردآوری نماید،سپس مدارک و مستندات را ضمیمه شکواییه تنطیمی بنماید.برای تنظیم شکواییه لازم است که شاکی با به همراه داشتن مدارک هویتی خود و همچنین ادله و مستندات ،به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و شکایت خود را در برگ های مخصوص به ثبت برساند.

نحوه رسیدگی به جرم پولشویی

پس از اینکه شاکی نسبت به مرتکب پول شویی اعلام جرم کرده و شکایت خود را تنظیم نموده و تقدیم دفاتر قضایی کرد پرونده وارد رسیدیگی در مراجع قضایی می شود.بنابراین بعد از ثبت شکایت ،پرونده جهت رسیدگی مقدماتی به دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی ارسال می شود و در این دادسرا تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد،چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، ادله ای مبنی بر وقوع جرم توسط متهم، یافت شود، قرار جلب به دادرسی صادر شده  و با صدور کیفرخواست توسط داد سان پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه  کیفری می شود،چنانچه ریاست دادگاه نیز مجرمیت را تایید نماید نسبت به صدور حکم اقدام می نماید.
سخن پایانی
پول شویی جرمی است که در قانون مبارزه با پول شویی به ان پرداخته شده است و مرتکب آن علاوه بر جریمه نقدی ،مشمول مجازات استرداد عواید نیز خواهد شد البته در صورتی که امکان استرداد نباشد ضبط اموال یا یا برداشت مثل یا قیمت اموال صورت می گیرد.جرم پول شویی در شعب اختصاصی دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد و برای رسیدگی به این جرم دادگاه ویژه ای وجود ندارد.

پیشنهاد ما و تاکید ما بر استفاده از افراد متخصص و کلای رسمی است در همین زمینه وکلای داداپ با کوله باری از تجربه در خصوص دعاوی کیفری آماده پاسخگویی و ارائه خدمات حقوقی خود به جامعه است.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

وکیل

دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم

با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی

کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها

نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......

نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی

https://sibapp.com/applications/md8-1

____________________________

https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW

____________________________

yun.ir/vgs0gc

____________________________

 نسخه تحت وب

http://didban8.ir/app

____________________________

نسخه اندروید در گوگل پلی

yun.ir/4u8n7b

____________________________

لینک کافه بازار

yun.ir/iuhz0a

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha