داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

مجازات جرم ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی

  0
 1632

در درگیری هایی که  بین اشخاص رخ می دهد  و همچنین ورود صدمه به صورت فردی به اشخاص ممکن است صدماتی از قبیل ضرب و جرح حادث شد.ضرب  شامل صدماتی است که در آن خونریزی و شکستگی حادث نمی شود ولی آثاری مثل  سرخی، کوفتگی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد ‌شود و جرح شامل صدماتی است که  سبب خونریزی یا از هم گسیختگی بافت‌های بدن می‌شود آثاری که از جرح باقی می ماند می تواند  از یک خراش ساده باشد  تا قطع عضو مورد آسیب باشد.ضرب و جرح ممکن است ناشی از قصد و سوءنیت باشد  و یا اینکه  بدون وجود قصد قبلی بوده ولی نوعا سبب ضرب و جرح گردد که به  آن ضرب و جرح عمدی گفته می شود و یا اینکه بدون قصد قبلی و سوء نیت بوده و اتفاقا حادث گردد که در این صورت ضرب و جرح حادث شده غیرعمدی می باشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین ضرب و جرح عمدی و همچنین ضرب و جرح غیر عمدی مجازات هایی را در نظر گرفته است که شامل قصاص،حبس  تعزیری و دیه می باشد.

ضرب و جرح

انواع جرم ضرب و جرح چیست؟

براساس قانون مجازات اسلامی جنایت بر اشخاص ممکن است جنایت بر نفس باشدو یا مادون نفس.جنایت بر مادون نفس که شامل  ضرب و جرح می باشد می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی واقع شود.به مانند جنایت بر نفس که در صورت عمدی یا غیر عمدی بودن مجازات مرتکب متفاوت بوده در خصوص جنایت بر اعضا هم در صورتی که به صورت عمدی یا غیر عمدی واقع شود مجازات مرتکب متفاوت می باشد.در ادامه به شرح ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی خواهیم پرداخت.

ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرحی است که  شخصی  با سوء  نیت و قصد قبلی آسیبی را به دیگری  وارد کند.همچنین ممکن است جانی یا وارد کننده آسیب، قصدی برای ایراد جنایت نسبت به تمامیت جسمانی یا ضرب و جرح طرف مقابل نداشته باشد، اما نوعا عملی انجام دهد که این عمل باعث ایجاد آسیب شود .
در صورتی که  ضرب و جرح  عمدی وارد شده قابل قصاص باشد که مرتکب به همان میزان قصاص می شود؛ اما اگر قابل قصاص نبود؛ اگر آسیب های وارد شده آسیب های سنگین ماده ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات باشد؛ مرتکب به شش ماه  تا دو سال حبس و پرداخت دیه در صورت درخواست تقاضا شاکی محکوم خواهد شد.
براساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی  اگر مرتکب آسیب های شدید  مندرج در ماده 614 را وارد نکرده باشد ولی از چاقو و سلاح سرد استفاده کرده باشد به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

ضرب و جرح غیرعمدی

ضرب و جرح غیر عمدی ضرب و جرحی است که مشمول تعریف عمدی نشود به این معنا که نه با قصد و سوءنیت باشد و نه اینکه نوعا کشنده باشد.بنابراین در صورتی که مرتکب قصد ورود جنایت را نداشته باشد و همچنین آسیبی که می زند نوعا کشنده مطلق و یا نوعی نباشد تنها به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

ضرب و جرح زن توسط شوهر 

زندگی زناشویی همیشه با صلح و صفا همراه نمی باشد و در این میان ممکن است بین زوجین اختلافاتی نیز حادث شود  و به بحث و جدل کشیده شود  و حتی  ممکن است که از حد بحث کردن نیز فراتر رفته و به  آسیب رساندن  و ضرب و جرح نیز منتهی گردد.در این صورت چنانچه اختلاف مذکور منجر به ضرب و جرح گردد حسب اینکه عمدی یا غیرعمدی باشد  براساس قانون مجازات قصاص یا دیه و حتی حبس را در پی خواهد داشت.
در چنین حالتی، فردی که مورد ضرب و جرح واقع شده است باید سریعا به پزشکی قانونی مراجعه نموده و پس از انجام معاینات مورد نیاز و اخذ استعلام از مرجع مذکور آن را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد تا بتواند برای اخذ دیه و حتی طلاق اقدام کند. 

ضرب و جرح با سلاح سرد

ضرب و جرح ممکن است با یک وسیله خارجی و یا بدون وسیله خارجی توسط مرتکب  صورت بگیرد که اعم از سلاح سرد و گرم می باشد. سلاح سرد شامل وسایل، آلات و ادواتی می شود  که برخلاف اسلحه‌های گرم در اثر استفاده، صدا، شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی یا فوت می‌شود.سلاح سرد انواع و اقسام متفاوتی دارد از جمله: چاقو، چوب ، لوله ، سنگ،قمه و موارد این چنینی را شامل می گردد.  در صورتی که فردی برای ضرب و جرح از سلاح سرد استفاده کند بسته به اینکه جنایت او عمدی باشد و یا غیر عمدی به قصاص  یا پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می شود همچنین براساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی اسلامی  اگر مرتکب آسیب های شدید  مندرج در ماده 614 را وارد نکرده باشد ولی از چاقو و سلاح سرد استفاده کرده باشد  مرتکب به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.
نکته:حمل سلاح سرد اگر صرفا برای درگیری و نزاع باشد مرتکب علاوه بر محکومیت به دیه یا قصاص در صورت عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت به مجازات مندرج در تبصره ماده 617 نیز محکوم خواهد شد.

سلاح گرم

ضرب و جرح با سلاح گرم

ضرب و جرح با سلاح گرم یکی دیگر از صورت جنایاتی است که ممکن است نسبت به افراد ایجاد شود. در چنین مواردی حسب شدت جراحتی که از طریق سلاح گرم ایجاد می شود ممکن است جراحت مذکور، منجر به قتل یا آسیب غیرقابل جبرانی شود که در این گونه موارد مطابق تعاریف پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی جنایت مذکور می تواند عمدی یا غیرعمدی باشد.  در صورتی که به واسطه استفاده از سلاح گرم ضرب و جرحی حادث شود مرتکب  علاوه بر قصاص(جنایت عمدی) یا دیه(جنایت غیر عمدی) به مجازات حمل سلاح غیر مجاز نیز محکوم خواهد شد.

مجازات جرم ضرب و جرح عمدی

براساس قانون مجازات اسلامی مجازات ضرب و جرح عمدی قصاص و ضرب و جرح غیر عمدی دیه و تعزیر می باشد . بنابراین مجازات اولیه جنایت های عمدی قصاص می باشد و در صورتی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد دیه و تعزیر می باشد .براساس ماده 386 قانون مجازات اسلامی:مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد.همچنین براساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی:هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرضی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به شش  تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

مجازات جرم ضرب و جرح غیر عمدی

براساس قانون مجازات اسلامی مجازات ضرب و جرح غیر عمدی  پرداخت دیه می باشد.بنابراین در صورتی که فردی جرم غیر عمدی را علیه اعضای دیگری مرتکب شود می بایست دیه پرداخت نماید.براساس ماده 448 قانون مجازات اسلامی: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

مراحل شکایت و پیگیری جرم ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی

در صورتی که مورد ضرب و جرح واقع شدید و قصد شکایت از مرتکب را دارید ابتدا می بایست با مراجعه به پلیس محل وقوع جرم و بیان موضوع ثبت شکایت کنید پلیس با توجه به اظهارات شاکی و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه با تکمیل پرونده موضوع را به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می کند.
بازپرس پرونده جهت بررسی میزان آسیب وارده بر شخص، وی را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا با اعلام نظر کارشناسی میزان دقیق آسیب و دیه مشخص شود. پس از رسیدگی و ارجاع موضوع به دادگاه، دادگاه با بررسی تمام جوانب اقدام به صورت رای می کند و شخص مجرم علی رغم پرداخت دیه به آسیب دیده ممکن است به حبس یا جزای نقدی نیز محکوم شود.

مشاوره و درخواست وکیل برای جرم ضرب و جرح در داداپ

مشاوره حقوقی توسط وکلای پایه یک به افراد علاوه بر اینکه در پیشبرد روند پرونده آنها موثر می باشد ممکن است گام نخستین برای شروع و اقامه دعوا توسط اشخاص باشد.در صورتی که قصد شکایت در خصوص جرم ضرب و جرح را دارید و یا اینکه در پیشبرد بهتر پرونده خود به صورت علمی و قانونی نیازمند حمایت و پشتیبانی یک وکیل در کنار خود هستید از مشاوره و خدمات وکلای متخصص و باتجربه داداپ در این زمینه استفاده نمایید تا با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن به حق خود نائل شوید.
سخن پایانی
ورود آسیب و ضرب و جرح به دیگران جرم بوده و بسته به اینکه عمدی باشد یا غیر عمدی مجازات متفاوتی دارد.باتوجه به اینکه اشخاص عادی با قوانین و مقررات و همچنین رویه قضایی آشنایی کافی را نداشته و همچنین در تنظیم لوایح قانونی دارای تخصص لازم نمی باشند بهتر است که در خصوص پرونده های کیفری که از جمله آنها ضرب و جرح می باشد از خدمات حقوقی وکلا استفاده نمایند.گروه وکلای داداپ با بهره گیری از وکلای باتجربه و متخصص در این زمینه آماده ارائه خدمات مختلف حقوقی به کاربران گرامی در سراسر کشور می باشد.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha