داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

مجازات آدم ربایی چیست و نحوه اثبات آن چگونه است؟

  0
 640

آدم ربایی به معنای انتقال فردی به محلی دیگر بدون رضایت او می باشد بنابراین اگر انتقال به مکان دیگر با رضایت شخص باشد آدم ربایی مصداق پیدا نمی کند.عدم رضایت فرد می تواند ناشی از زور و اجبار و یا تهدید و همچنین فریب باشد.آدم ربایی با توجه به اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم بوده و ازجمله جرائم علیه اشخاص می باشد، این جرم غیرقابل گذشت می باشد و گذشت شاکی خصوصی سبب توقف رسیدگی نشده بلکه می تواند از جهات تخفیف باشد.
آدم ربایی جرمی است که علاوه بر اینکه آثار ذهنی و جسمی مخربی بر شخصی که ربوده شده دارد و ذهن و روان خانواده شخص را نیز بهم می ریزد و همچنین اثرات سوئی بر جامعه و امنیت جامعه نیز خواهد داشت ماده 621 قانون مجازات اسلامی به جرم آدم ربایی پرداخته است و مجازات مرتکب این جرم را در صورت عنف و یا تهدید حبس درجه چهار و در غیر این صورت حبس درجه  پنج قرار داده است.مشارکت در آدم ربایی نیز جرم بوده و مشارک به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می شود.اثبات جرم آدم ربایی از طریق ادله اثبات جرم که شامل:اقرار،شهادت شهود،علم قاضی و سوگند می باشد صورت می گیرد.لازم به ذکر است که اطلاعات مطلعین،تحقیق و معاینه محلی و سایر ادله نیز می تواند یاری گر باشند.

ادم ربایی

برای آدم ربایی چه مجازاتی در قانون تعیین شده است؟

قانون مجازات اسلامی در ماده 621 به مجازات جرم آدم ربایی پرداخته است براساس این ماده: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه هار (حبس بیش از پنج تا ده سال) و در غیر این صورت به حبس درجه پنج(حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌ٌعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیٌ علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌ و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

براساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل مجازات آدم ربا تشدید می شود:

  1. در صورتی که سن فردی که ربوده می شود کمتر از 15 سال تمام باشد.
  2. در صورتی که جرم آدم ربایی با وسایل نقلیه صورت گرفته باشد
  3. در صورتیکه به فرد ربوده شده در جرم آدم ربایی توسط آدم ربا و یا آدم ربایان آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شده باشد .

همچنین ماده 631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال اين گونه مي گويد كه هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بربايد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی

براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی که جرائم قابل گذشت را احصا کرده است،جرم آدم ربایی در زمره جرائم غیرقابل گذشت قرار دارد بنابراین گذشت شاکی سبب موقوفی تعقیب یا اجرا نخواهد شد بلکه فقط می تواند ازجهات تخفیف مجازات برای مرتکب باشد.

مجازات معاونت در جرم آدم ربایی

با توجه به نسخ ماده 628 تعزیرات ،معاونت در جرم ادم ربایی براساس ماده  127 قانون مجازات اسلامی  تعیین خواهد شد و چون مجازات این جرم متغیر بین درجه چهار تا پنج است باید گفت که در صورتی که به عنف و یا تهدید صورت گرفته باشد مجازات معاون آن حبس درجه 5 یا 6 خواهد بود و اگر بدون عنف و تهدید صورت گرفته باشد مجازات معاون آن حبس درجه 6 یا 7 خواهد بود.
براساس ماده 126 قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تهدید کردن

مجازات تهدید به آدم ربایی

با توجه به اینکه در قانون برای تهدید مجازات تعیین شده است بنابراین این عمل جرم می باشد.جرم تهدید وقتی واقع می شود که فردی دیگری را نسبت به یک عمل بد یا نامشروع در حقش بترساند، این عمل بد و نامشروع می تواند قتل ، آسیب جسمی ، آسیب به حیثیت و آبرو ، آسیب مالی و  مواردی نظیر آن باشد.
براساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی:هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
نکته :عبارت به هر نحو در این ماده بیانگر این است که وسیله در تحقق این جرم موثر نیست.
نکته:ذکر عبارت یا بین دو مجازات مقرر در مورد مرتکب جرم تهدید بیانگر آزادی قاضی در حکم دادن به هریک از این دو مجازات خواهد بود.
در خصوص تهدید به آدم ربایی باید گفت که جرم آدم ربایی می تواند از طریق تهدید نیز صورت گیرد و در صورتی که ربایش به واسطه تهدید حاصل شود مرتکب به مجازات مقرر در ماده 621 محکوم خواهدشد اما اگر صرف تهدید به ربایش بدون تحقق عمل ربایش باشد،مرتکب به جازات مقرر در ماده 669 محکوم خواهد شد.

چگونه جرم آدم ربایی را در دادگاه اثبات کنیم؟

برای اینکه فردی بتواند آدم ربایی را به اثبات برساند می بایست از ادله اثبات جرائم کیفری سود جوید.ادله اثبات در مورد جرم آدم ربایی از قرار ذیل است:

   1   . اقرار  
اقرار مرتکب آدم ربایی یکی از ادله ای است که برای اثبات این جرم به کار می رود.البته لازم به ذکر است که اقرار فردی علیه خودش کمتر اتفاق می افتد.
   2  . شهادت شهود
شهادت شهود علاوه براینکه در اثبات جرم آدم ربایی بسیار موثر می باشد در اثبات سایر جرائم نیز مهم و کارساز است.شهادت وقتی مقبول است که شهود با چشم خود ادم ربایی را مشاهده نموده باشند.
   3  . اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی
اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی نقش به سزایی دارد و این دلیل زمانی استفاده می شود که فردی ربوده شود و اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد در این مواقع قاضی تحقیق با تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می نماید.
   4  . علم قاضی
علم قاضی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی می تواند نقش ویژه ای داشته باشد، به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می شود، علم قاضی می تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده است و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود و مجموع دست آوردهای قاضی محکمه می تواند در اثبات جرم آدم ربایی موثر باشد و با اثبات جرم آدم ربایی مرتکب به مجازات جرم آدم ربایی محکوم می گردد.
لازم به ذکر است که برای اینکه جرم آدم ربایی به اثبات برسد می بایست عناصر قانونی،مادی و معنوی این جرم تحقق یافته باشد.عنصر قانونی جرم آدم ربایی ماده 621 و همچنین ماده 631 قانون مجازات اسلامی می باشد.عنصر مادی در خصوص جرم آدم ربایی فعل ربودن می باشد که به هر طریقی می تواند صورت بگیرد مهم ربودن و جابجایی بدون رضایت  می باشد.در خصوص عنصر معنوی این جرم هم باید گفت که ارتکاب عمل مجرمانه می بایست همراه با سوءنیت باشد.
نکته:انگیزه ارتکاب آدم ربایی اهمیت ندارد و شاید بتواند از کیفیات مخففه باشد.

نحوه اثبات بی گناهی در آدم ربایی

براساس قاعده کلی اثبات جرم با مدعی می باشد زیرا اصل بر برائت می باشد.بنابراین در صورتی که فردی مدعی این باشد که بی گناه است و مطرح نماید که با رضایت فرد مقابل او را جابجا کرده و یا اینکه فرد مقابل با او رابطه دوستی داشته می تواند به این وسیله  خود را بی گناه جلوه دهد و این مدعی ربودن است که باید خلاف گفته های مرتکب را با ادله محکمه پسند به اثبات برساند.

مشاوره و انتخاب وکیل برای جرم آدم ربایی در سایت داداپ

پلت فرم داداپ جهت دسترسی آسان و سریع به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص و باتجربه ایجاد شده است.مشاوره با وکلای متخصص داداپ در حوزه کیفری سبب صرفه جویی در وقت،هزینه و موفقیت بیشتر در پرونده خواهد شد.از جمله موضوعات کیفری که کاربران با آن مواجه هستند جرم آدم ربایی می باشد،وکلای داداپ دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه جرم آدم ربایی بوده و می توانند یاری گر کاربران گرامی در این زمینه باشند.کاربران گرامی برای بهره مندی از خدمات مشاوره ای وکلای داداپ و انتخاب وکیل جهت دفاع از پرونده خود در زمینه آدم ربایی می توانند با مراجعه به اپلیکیشن داداپ وکیل متخصص در این زمینه را با توجه به سابقه وکیل، بودجه  خود و همچنین نزدیکی به  محله و شهر خود انتخاب نمایند.

ادم ربایی

سوالات متداول درباره جرم آدم ربایی و اثبات آن

برای موضوع آدم ربایی از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟
   1  . آیا گذشت شاکی خصوصی سبب موقوفی تعقیب خواهد شد؟
موقوفی تعقیب با گذشت شاکی که در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است در صورتی حاصل می شود که جرم قابل گذشت باشد وگرنه گذشت شاکی فقط می توانند از کیفیات مخففه باشد
   2  . آیا محکومیت به جرم آدم ربایی برای فرد محکوم سوءسابقه کیفری خواهد داشت؟
بله. اگر شخصی به این جرم محکوم گردد در سابقه کیفری او درج خواهد داشت و از حقوق اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی محروم خواهد شد.
   3  . آیا جرم آدم ربایی قابل گذشت است؟
خیر،مصادیق جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و جرم آدم ربایی در این ماده بییان نشده است. 
   4  . آیا ربودن در هنگام خواب هم مصداق ادم ربایی است؟
بله،چون خواب از مصادیق عدم رضایت بوده لذا در این صورت آدم ربایی تحقق یافته است.
سخن پایانی
آدم ربایی به معنای ربودن بدون رضایت شخص می باشد که می تواند به هر طریقی حاصل شود،این جمله از جمله جرائم غیرقابل گذشت است لذا گذشت فرد ربوده شده باعث از بین رفتن مجازات مرتکب نخواهد شد.قبل از اصلاح ماده 621 قانون مجازات اسلامی مجازات آدن ربایی حبس از 5 تا 15 سال بود،اما با اصلاحی که سال گذشته حاصل شده بسته به اینکه به عنف یا تهدید باشد یا خیر متفاوت است و  مجازات این جرم در صورت عنف  یا تهدید حبس درجه 4  و در غیر موارد عنف یا تهدید حبس درجه  5 خواهد بود.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha