مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ایران

  0
 29

از دیدگاه شرع مصرف مشروبات الکلی حرام می باشد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از فقه و شرع مقدس اسلام می باشد،عمل مصرف مشروبات الکلی جرم بوده و قابل مجازات می باشد. علت جرم دانستن مصرف  مشروبات الکلی علاوه بر حرام بودن مصرف آن تاثیر مخرب این ماده بر ذهن و روان افراد  و برهم زدن نظم جامعه می باشد.براساس اینکه مصرف مشروب جرم است لذا تمامی امور مربوط به مواد مستی آور، از قبیل ساخت و تولید، حمل و نگهداری، خرید و فروش و سایر موارد نیز، جرم دانسته شده و در قانون مجازات اسلامی برای آن، مجازات تعیین شده است.
به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در  ایران در ماده 702 قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است که شامل حبس،جزای نقدی و شلاق می باشد.براساس این ماده می توان استنباط کرد که برخلاف مصرف مشروبات الکلی که جرمی حدی می باشد،مجازات حمل و نگهداری این ماده تعزیری است.

مجازات حمل مشروبات الکلی چیست؟

مجازات حمل مشروبات الکلی چیست؟

برخلاف تصور عامه که صرفا مصرف مشروب را جرم می دانند،حمل مشروبات الکلی نیز جرم بوده و شایسته مجازات است.حمل مشروبات الکلی به معنای به همراه داشتن و جابجایی این ماده می باشد البته قانونگذار به طور خاص به حمل این ماده از طریق ماشین اشاره کرده است.بنابراین به همراه داشتن و جابجایی مشروب جرم بوده و مجازات قانونی را در پی دارد.
به جرم حمل مشروبات الکلی در ماده 702 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شده است.براساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
براساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
نکته:ماده 702 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرم حمل و نگهداری مشروبات داخلی می باشد و برای مشروبات خارجی ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاک قرار می گیرد.
مشارکت در حمل مشروبات لکلی نیز جرم بوده و مشارک به مجارت فاعل مستقل جرم که در ماده 702 قانون مجازات اسلامی بیان شده است محکوم می شود.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی چیست؟

همانطور که در قسمت بالا شرح داده شد به دلیل حرام بودن مصرف شرب خمر،این عمل و تمام امور مربوط به ان که ازجمله آن نگهداری مشروبات الکلی می باشد جرم بوده و مجازات قانونی را در پی دارد.
مجازات نگهداری کننده مشروبات الکلی برخلاف مجازات مصرف کننده ان که از نوع حدی می باشد، تعزیری است.ماده 702 قانون مجازات اسلامی به مجازات نگهداری کننده مشروبات الکلی پرداخته است.براساس ماده 702 قانون مجازات اسلامی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.
نکته:با توجه به اینکه بین مجازات های مقرر در این ماده از عبارت یا استفاده نشده است نتیجه می گیریم که در صورتی که فرد مشروبات الکلی را نگهداری کند به هر سه مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.ماده 702 مربوط به نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی می باشد و در خصوص مشروبات الکلی خارجی باید به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مراجعه کرد،باتوجه به ذکر این ماده در قسمت قبل در این قسمت ماده مربوطه مجدد بیان نشده است.
نگهداری مشروبات الکلی دست ساز نیز جرم بوده و مرتکب به مجازات قانونی مقرر در ماده 702 محوم خواهد شد.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین

قانونگذار در خصوص در خصوص نگهداری و حمل مشروبات الکلی در ماشین مجازاتی علاوه بر ماده 702 را وضع نموده است براساس تبصره ۱ از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی: درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد.بنابراین مجازات حمل و نگهداری کننده مشروبات الکلی در ماشین علاوخ بر مجازات مقرر در ماده 702 ،ضبط خودرو نیز خواهد بود.

نحوه رسیدگی و درخواست تخفیف در مجازات نگهداری مشروبات الکلی

حمل کننده و نگهداری کننده مشروبات الکلی ممکن است که جرم موردنظر را به صورت مشهود و یا غیر مشهود انجام دهد در این صورت پس از دستگیری فرد، توسط ضابطین قضایی، در حال حمل و نگهداری مشروبات الکلی یا طرح شکایت حمل و نگهداری مشروبات الکلی، توسط شاکی خصوصی، پرونده، جهت تحقیقات مقدماتی، به دادسرا، ارسال می شود و در دادسرا بازپرس ، اقدام به انجام تحقیقات مقدمات می نماید و در صورت اثبات مجرمیت فرد پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادستان وارد رسیدگی  و صدور رای در دادگاه می شود،باید توجه داشت که پرونده های مربوط به مشروبات الکلی در صورتی که قاچاق محسوب نشود به دادگاه کیفری ارجاع داده می شود.
در خصوص تخفیف مجازات حمل و نگهداری کننده مشروبات الکلی باید گفت با توجه به اینکه مجازات مرتکب آن تعزیری می باشد امکان تخفیف مجازات در صورت وجود جهات تخفیف وجود دارد.
جهات تخفیف براساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی  عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

شکایت از جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در صورتی که از فردی که مرتکب حمل و نگهداری مشروبات الکلی شده است شکایت دارید ابتدا بهتر است این موضوع را به ضابطین محل گزارش دهید.اگر قصد شکایت از طریق مراجع قضایی را دارید قبل از شکایت به گرداوری ادله و مدارک و مستندات بپردازید و پس از آن به دفاتر خدات الکترونیک قضایی جهت ثبت شکایت خود مراجعه نمایید فراموش نکنید که می بایست در این مرحله مدارک هویتی خود را به همراه داشته باشید.پس از ثبت شکایت شما در سامانه ثنا پرونده وارد دادسرا شده و تحقیقات مقدماتی به عمل می آید.

مشاوره با وکیل پایه یک در سایت داداپ با موضوع مشروبات الکلی

ازجمله خدمات وکلای داداپ مشاروه به کاربران در زمینه مشروبات الکلی می باشد که علاوه بر مشاوره حضوری در قالب مشاوره آنلاین و غیرحضوری نیز می باشد.
سامانه داداپ به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص حوزه حقوق کیفری، وکیل کیفری مرتبط با مشروبات الکلی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن سابقه و حق الوکاله او انتخاب نمایید و با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل حقوقی خود را مرتفع سازید.

سوالات متداول درباره حمل و نگهداری مشروبات الکلی

   1   . حمل و نگهداری مشروبات الکلی مجازات یکسانی را در پی دارد؟
بله،ماده 702 قانون مجازات اسلامی برای حمل کننده و نگهداری کننده آن مجازات یکسانی را درنظر گرفته است.
   2  . مصرف مشروبات الکلی ،اگر همراه با حمل و نگهداری این ماده باشد مجازاتش چیست؟
مجازات مصرف کننده مشروب حدی و 80 ضربه شلاق می باشد و فردی که علا.ه بر مصرف به حمل و نگهداری مشروبات الکلی نیز مبادرت ورزد باتوجه به اینکه عمل او مصداق تعدد مادی می باشد به هردو مجازات،یعنی حدی و تعزیری محکوم خواهد شد.
   3   . آیا امکان مشاوره آنلاین و غیر حضوری در خصوص جرایم مشروبات الکلی با وکلای داداپ وچود دارد؟
وکلای داداپ علاوه بر پذیرش حضوری موکلان و مراجعان،به صورت غیرحضوری و آنلاین نیز به کاربران گرامی خدمات مشاوره ای را ارائه می دهند.
   4  . مجازات ساخت و حمل مشروبات الکلی چیست؟
ساخت و حمل مشروبات الکلی دارای مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی است ، این موضوع در ماده 702 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
   5  . در صورتی که فردی به وسیله خودرو مبادرت به حمل مشروبات الکلی نماید مجازاتش چیست؟
حمل مشروبات الکلی دارای سه مجازات می باشد که در ماده 702 قانون مجازات اسلامی بیان شده است در صورتی که حمل مشروب به وسیله خودرو صورت گیرد و میزان آن بیش از 20 لیتر باشد وسیله قلیه نیز ضبط خواهد شد.
سخن پایانی
برخلاف جرم شرب خمر که جرمی حدی می باشد،حمل و نگهداری مشروبات الکلی تعزیری بوده و در صورت وجود جهات تخفیف قابل تخفیف می باشد.
 مجازات حامل و نگهداری کننده مشروبات الکی شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای می باشد.قانونگذار در ماده 703 برای حامل مشروب الکی به وسیله ماشین علاوه بر مجازات مقرر در ماده 702 به ضبط خودرو نیز حم داده است.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha