کلاه برداری و سرقت

با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید و ماده واحده تشدید مجازات سرقت مسلحانه استفاده از سلاح در سرقت موجب تبدیل آن به سرقت مسلحانه گردیده و قانون فرقی میان سلاح گرم و سرد قائل نشده است.