قتل

هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال می باشد.
 

انجام کالبد شکافی و امور آزمایشگاهی از قبیل سم شناسی و... تنها به دستور مقام قضایی ممکن است.