قتل

هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال می باشد.
 

انجام کالبد شکافی و امور آزمایشگاهی از قبیل سم شناسی و... تنها به دستور مقام قضایی ممکن است.

با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی اگر ورثه متوفی در قتل او معاونت نموده باشد (تحریک_تطمیع_ترغیب و....) از ارث او محروم نخواهد بود بلکه مانع بودن قتل در ارث تنها شامل قاتل و شریک در قتل میگردد.

خیر قتل در فراش و معافیت از مجازات آن اختصاص به شوهر دارد، و چنین حقی برای زن متصور نیست. و علی رغم اینکه زنای محصنه دارای مجازات رجم(سنگسار) برای مرتکب می باشد ولی اولاً رجم با اعدام تفاوت دارد گرچه در هر دو مجازات مرگ مرتکب نتیجه باشد، و ثانیاً زوج زنا کار محصنه در مقابل زوجه محقون الدم می باشد و زوجه حقی بر قتل او ندارد.

نرخ دیه همواره به قیمت سال ادای آن محاسبه و پرداخت می گردد.
در صورت وجود طبقه اول ارث (پدر یا مادر یا هردو) به سایر طبقات ارث نمی رسد در فرض سوال تماما به مادر پرداخت می گردد.

به موجب ماده 613 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌خواهد شد.

درود_در خصوص قتل عمد نظر به حساسیت و اهمیت موضوع، تا وقوع قتل توسط شخص متهم احراز نشود نمی‌توان او را قاتل دانست. قتل از جمله مواردی است که باید با توجه به ادله مصرح در قانون مجازات اسلامی اثبات شود و با ظن و گمان به استواری نمی رسد_موفق باشید

چنانچه اجبار مذکور اختیار را از فرد خودکشی کننده سلب کرده باشد سبب اقوی از مباشر تلقی، و قاتل نیز شخص اجبار کننده خواهد بود- ولی اگر اقدام او زایل کننده اختیار شخص نباشد تنها زمانی که با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا اینترنتی صورت گرفته و فرد خودکشی کننده نیز زیر ۱۸ سال سن داشته باشد فرد مشوق یا محرک یا تهدید کننده به حبس از شش ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد_در غیر اینصورت با توجه به جرم نبودن خودکشی در حقوق ایران عمل فرد تسهیل کننده خودکشی مجازات ندارد.

مطابقه ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر کس دیگری را با انگیزه دریافت وجه یا بدون آن به ضررهای نفسانی از جمله قتل و مرگ تهدید نماید به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود_ بر همین مبنا با حضور در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به جرم تهدید شکایت ثبت نمایید.

با عنایت به صراحت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تهدید جرمی قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی است و با رضایت شاکی مجازات و تعقیب مجرم و متهم منتفی و مرتفع می گردد.موفق باشید

اگر شخصی ورثه دیگر را به انگیزه اینکه با حذف وی تمام سهم ارث را تملک نماید به قتل برساند با توجه به عدم وجود متن قانونی و منحصر بودن مانعیت قتل مورث به شخص ارثگذار، قتل مذکور مانع انتقال کلیه ماترک به قاتل نمی شود ولی قاتل ممکن است در صورت مطالبه ولی دم قصاص گردد.

بله قتل مشمول مرور زمان نمی شود، چنانچه قاتل در قید حیات است می توان او را با ارائه مدارک و مستندات قصاص نمود، و در غیر اینصورت چنانچه ایشان فوت نموده اند می توان دیه مقتول را از اموال او وصول کرد و در صورت عدم وجود مال در مالکیت قاتل دیه از بیت المال پرداخت می گردد_ اشخاص دارای حق قصاص یا مطالبه دیه عبارت اند از اولیای دم مقتول و در صورت فقدان آن ها سایر ورثه به طریق نزدیک و نزدیکتر به ایشان.

با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها اولیای دم مقتول می تواند به صورت مجزا از شخص دوم به اتهام مشارکت در قتل یا هر عنوان متناسب اقدام او شکایت نماید و در این خصوص نیز نیازی به درخواست اعاده دادرسی نیست.

با توجه به اینکه گذشت یاد شده منجز بوده و به آن ترتیب اثر داده شده است و پرونده مختومه شده، مطابق ماده 101 قانون مجازات اسلامی رجوع و عدول از گذشت به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و در این خصوص حقی برای شما متصور نمی باشد.

با توجه به اینکه ماده 613 قانون مجازات اسلامی نسخ شده و شروه به جرم دیگر قابل مجازات نیست فقط می توانید در خصوص ضرب و جرح از ایشان مطالبه دیه نمائید.

 با توجه به اینکه مرتکب قتل در سن بلوغ قرار داشته و تشخیص و رشد و قصد و سوء نیت ایشان در قتل توسط دادگاه احراز شده است، قصاص حکم قانونی ایشان می باشد که البته بعد از ۱۸ سالگی قابلیت اجرا دارد در این خصوص با دریافت رضایت از اولیای دم میتوان از قصاص رهایی جست.(مگر اینکه ادله جدیدی در راستای عدم رشد و قوه تشخص ایشان یافت شود که با درخواست اعاده دادرسی قصاص ساقط می گردد)

چنانچه دلایل و مستنداتمطابق قانون مجازات اسلامی و ادله احصاء شده توسط این قانون باشد بله قصاص مورد حکم قرار می‌گیرد و انکار متهم نیز تأثیری نخواهد داشت.

میتوانید شکواییه مطالبه قصاص به طرفیت ایشان طرح نمایید چنانچه توانایی‌شان در شیر دادن احراز شود قتل عمدی، و در غیر اینصورت شبه عمد یا خطای محض خواهد بود در این صورت دیه نوزاد به شما به عنوان ولی دم و وارث نوزاد تعلق خواهد گرفت.

درست است که برای رانندگی با وسیله نقلیه موتوری نیاز به دریافت گواهینامه است و همچنین عمد فرد در تجاوز از سرعت قانونی محرز و مسلم است اما تعریف عمدی در قانون معنای متفاوتی را می رساند که همان قصد ایراد جنایت بر دیگر است، رانندگی در حالت غیر طبیعی و در حالت مستی و نعئشگی نیز دلیل بر عمد بودن قتل نیست و فقط به موجب ماده 718 قانون مجازات اسلامی موجب تشدید مجازات راننده و همچنین شمول حد مصرف مسکر یا مجازات استعمال مواد مخدر را برای راننده در پی دارد. التبه اگر احراز شود شخص برای ارتکاب جرم مسکر مصرف نموده قتل مسلماً عمد خواهد بود.

هر اتهامی مطابق قانون مجازات اسلامی باید با ادله احصاء در قانون اعم از اقرار یا شهادت_ سوگند یا علم قاضی یا در قتل در صورت وقوع لوث، با قسامه اثبات گردد و بدون دلیل و با ظن و گمان نمیتوان فردی را متهم به قتل نمود حتی اگر آن شخص بارها مرتکب تهدید به قتل شده باشد.

خیر تهدید کردن از موارد حصری اختیار دادگاه در سلب حضانت به موجب ماده 1173 قانون مدنی نیست_ مگر تهدید به قتل کردن نشانه بیماری روانی ایشان باشد که در صورت تائید پزشک قانونی از ایشان سلب حضانت خواهد شد. 

درود_در ماههای حرام اعم از ذی القعده_ذی الحجه_محرم و رجب یا در مکان حرام و مقدس که همان مکه می باشد اگر قتلی رخ دهد یک سوم دیه کامل هم به آن اضافه می شود که به آن تغلیظ گفته می شود_ تغلیظ مختص قتل است و موارد جرحی را شامل نمی شود.برای تغیظ دیه هم جایت و هم فوت مقتول باید در ماه حرام اتفاق افتاده باشد_ فرقی میان بالغ و غیر بالغ _عاقل و مجنون و زن و مرد نیز در تغلیظ وجود ندارد و هر کدام از زن یا مرد به اندازه یک سوم دیه کامل وی به مبلغ دیه اضافه می گردد.

بله در شش حالت قاتل عمد به مجازات قصاص نخواهد رسید و فقط دیه مقتول به خانواده (وراث) وی پرداخت می گردد.1_ اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برساند.

2_شخص مسلمان فردی غیر مسلمان را عمداً بکشد.

3_ قاتل در حالت مستی به نحوی که مسلوب الاختیار بوده است مرتکب قتل شود و مستی وی نیز با علم و قصد قبلی برای ارتکاب قتل نبوده باشد.

4_ قاتل در خواب مرتکب قتل شود مشروط بر آنکه برای ارتکاب جرم و با علم به خواب نرفته باشد.

5_ قاتل مجنون بوده باشد.

6_ مقتول مجنون یا هان دیوانه بوده باشد.

البته عدم قصاص به معنای مجازات نشدن قاتل نیست و در این خصوص با نظر قاضی قاتل تعزیر می شود.

در رابطه فرزند خواندگی احکام خویشاوندی خونی برقرار نیست و بنابراین مطابق قانون جدید مجازات اسلامی پدر خوانده در صورت درخواست یکی از وراث مقتول مورد قصاص قرار می گیرد.

خیر قانون چنین اجازه ای به شوهر نداده است فقط در یک مورد که مرد زنش را به صورت اتفاقی و نه با اطلاع قبلی در حال انجام عمل زنا با شرایط شرعی ببند حق دارد در همان لحظه فقط بدون اینکه مکان خود را تغییر دهد نسبت به قتل هر دو نفر اقدام کند_ و این هم به دلیل قبح عمل زنا و همچنین عدم اختیار شوهر در کنترل رفتار خود است که عادتا به ندرت اتفاق می افتد.بنابراین چنین حقی بدواً عملاً برای مرد لحاظ نشده است مگر در شرایط خاص.

بالمباشره یعنی قاتل به تنهایی و بدون کمک و شراکت شخص دیگر نسبت به قتل فرد دیگری اقدام کند.

اصل بر برائت شماست و مدعی باید ادعای خود را اثبات کند شهود را جرح نمائید و سعی کنید موارد تعارض در مفاد شهادت ایشان را به دادگاه یا دادسرا نمایان کنید و همچنین اگر شاهدی معارض با ایشان دارید به دادگاه دعوت نمائید_ مثلا اینکه در هنگام وقوع قتل اساسا در آن محل حاضر نبودید یا اصلا با مقتول مراوده ای نداشتید.

شرایط دفاع مشروع : 1_متناسب بودن دفاع با حمله

2_بالفعل یا قریب الوقوع بودن حمله

3_ عدم امکان درخواست کمک از دیگران یا نیروی حکومتی. با جمع این شرایط، قتل متجاوز هیچ گونه مجازاتی برای قاتل در بر نخواهد داشت.

اگر  سن حمل به چهار ماه رسیده باشد قاتل دو نفر را به قتل رسانده است، که حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود در غیر اینصورت به قصاص و یا پرداخت دیه مادر به علاوه دیه جنایت بر جنین با توجه به سن و کیفیت آن از جمله جنین تازه مستقر شده در رحم مادر یا خون بسته یا گوشت روئیده و .... محکوم خواهد شد.

مصالحه در خصوص گذشت از حق قصاص به هیچ وجه اخاذی محسوب نمی شود بلکه صاحب حق می تواند به هر مبلغ که خودش تعیین کرده از قصاص قاتل صرف نظر کندو حتی می تواند به صورت رایگان نیز واقع گردد این مورد اصطلاحا غرامت گرفتن نامیده می شود.

با توجه به اینکه حکم فرزند رضاعی فقط حرمت در نکاح را شامل می شود و توارث و سرقت و دیگر احکام پدر و فرزندی فقط مخصوص فرزند اصلی است، اگر پدری فرزند رضاعی خود را به قتل برساند قصاص خواهد شد، این موضوع در مورد فرزند خوانده نیز صادق است.

قتل ناشی از تیراندازی مامور به امر آمر قانون یعنی مقام مافوق، با رعایت قانون بکارگیری سلاح دارای علل موجهه است و نه تنها هیچ مجازاتی را هم در پی ندارد بلکه وظیفه مامور نیز بوده است. موفق باشید

قتل ناموسی قتلی است که توسط یکی از اعضای خانواده زنی که مرتکب عمل منافی عفت و زنا شده واقع می شود و در واقع پدر یا برادر مقتوله با مشاهده زنا یا حتی مواجه شدن با شایعه ارتکاب عمل نامشروع توسط دختر یا خواهرشان با توجه به حس مالکیتی که بر زنان دارند، برای از بین بردن لکه ننگ از خود و خانواده اقدام به قتل می کنند و معمولا هم از کرده خود خوشنودند، خیر قتل هرچند به انگیزه شرافتی و ناموسی باشد موجب قصاص قاتل است و حتی ارتکاب بدترین رذیله اخلاقی مجوز قتل مرتکب توسط دیگران ولو خانواده محسوب نمی گردد.

در این خصوص نظریه پزشکی قانونی از اهمیت زیادی برخوردار است اولا باید مشخص شود در نتیجه مصرف مشروب اراده افراد به طور کلی سلب شده بود یا خیر؟ و همچنین اینکه آیا علت تامه فوت جراحت سابق بوده یا دلایل دیگری هم دخیل بوده است، در این شرایط معمولا حکم به قتل عمد مشکل است مگر اینکه قرائن و امارات دیگر بر عمد بودن قتل دلالت داشته باشد.

مطابق قانون مجازات اسلامی در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه به قاتل داده شود یعنی اینكه برای اجرای حكم قصاص و اعدام یك مرد قاتل، باید نصف دیه از سوی اولیاء دم مقتوله به ورثه قاتل پرداخت گردد_اما در صورتی که قتل انجام شده نظم و امنیت عمومی را برهم بزند و احساسات عمومی را جریحه دار کند با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه در ضورت عدم توان اولیای دم مقتوله تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد و مرتکب قصاص می شود.

خیر در جرایم مهم که مجازات آن اعدام یا حبس ابد است یا جرایمی مانند آدم ربایی و افساد فی الارض حتما باید قرار بازداشت موقت صادر شود و وثیقه در این خصوص جایگاه قانونی ندارد.

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دیگر عنوان شروع به قتل وجود ندارد و قابل مجازات نیست تنها اگر قتل صورت بگیرد مرتکب به مجازات قتل عمد محکوم میشود و اگر ضرب و جرحی واقع شده باشد به همان عنوان مجازات خواهد شد.

درود بر شما، با توجه به اینکه نقش شما فقط نصب بوده و در تعیین مکان نصب پکیج صاحب نظر نبودید و از طرفی نتیجه واقع شده ارتباطی با نحوه عملکرد شما به عنوان مسئول نصب نداشته بنابراین مسئولیتی متوجه شما نیست.

بر طبق قانون مسئولیت تنها موجب قاتلین و دفن کنندگان است، مگر اینکه شما هم در عملیات قتل شرکت کرده و یا محیط و مکان دفن جسد را برای آنها فراهم نموده باشید_اما در هر صورت برای انجام تحقیقات ممکن است فراخوانده شوید که البته روند قانونی همین است و جای نگرانی نیست.

در صورتی که شما دعوای مطالبه مهریه به طرفیت وراث متوفی طرح کرده باشید که از جمله ورثه هم فرزند مشترک می باشد از دریافت قیمومت فرزن صغیر محروم هستید به همین دلیل دادگاه قیمومت را به شخص دیگری داده ست و این تصمیم کاملا قانونی و صحیح است.

حفاظت و تامین امنیت باید متعارف باشد در صورت سوال به موجب بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی جدید قتل عمد محسوب می شود و مرتکب قصاص خواهد شد، چون این عمل نوعاً موجب قتل و مرگ افراد است.

در حوادث رانندگی درست است که راننده گاهی از مقررات تخطی نموده و از سرعت غیر مجاز برخوردار است و یا در محل ممنوعه اقدام به سبقت گرفتن می نماید؛ و همچنین اقدام راننده در خصوص تخلف از قوانین مطمئناً عمدی است ولی هیچ گاه تصادف کردن منظور و مقصود راننده نیست بنابراین این مورد از شمول بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و قتل وصف غیر عمد به خود می گیرد_ البته در صورتی که بتوان اثبات کرد که تصادف عمدی و به قصد کشتن شخص انجام شده است، راننده مرتکب قتل عمدی شده و قصاص می گردد.

علیرغم اقدامات قوه قضائیه به طبع دستورات قانون جدید آئین دادرسی کیفری جهت تخصصی کردن دادسراها و دادگاه ها درخور موضوع مورد رسیدگی، متاسفانه هنوز این ساز و کار و زیر ساخت جهت آموزش تخصصی افراد نیروی انتظامی وجود ندارد و جز در موارد خاص مانند پلیس فتا و یا پلیس جرایم اقتصادی حوزه تخصصی جرایم جنایی به صورت فراگیر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و کماکان پرونده ها به صورت سنتی و غیر حرفه ای مورد کنکاش و تحقیقات پلیسی قرار می گیرد_

قاعدتاً هیچ انکاری بعد از اقرار نباید مورد قبول واقع شود اما در زنای محصنه و قتل عمد اقرار کننده در هر مرحله ای حتی در مرحله اجراء مجازات ساقط می گردد و برای زنا 100 ضربه شلاق تعیین خواهد و حبس درجه پنج برای اقرار کننده به قتل عمد منظور می شود.

اکراه در قتل به هیچ عنوان مجوز قتل و رافع مسئولیت شخص نیست در فرض سوال اکراه کننده به حبس ابد و قاتل به قصاص محکوم خواهد شد.

اگر نتوان ثابت نمود که چه کسی او را به قتل رسانده است اعم از قتل عمد یا غیرعمد ورثه مقتول می توانند از محل بیت المال دیه را دریافت کنند. هم چنین اگر فرد یا افرادی در اثر ازدحام کشته شوند نیز از محل بیت المال دیه پرداخت می گردد.

چنانچه فرد علم به ضعف سیستم ایمنی طرف مقابل داشته و به دلیل کهولت سن یا بیماری خاص مقتول عالم به عدم تحمل این بیماری توسط وی بوده قتل عمد است در غیر اینصورت غیر عمد بوده و قاتل محکوم به پرداخت دیه ایشان خواهد شد.

با توجه به  مواد 217 و 219 و 237  قانون آئین دادرسی کیفری  در صورت صلاحدید بازپرس تحقیق منعی در صدور قرار وثیقه در خصوص اتهام قتل وجود ندارد و می توان با گذاشتن وثیقه تا تعیین تکلیف نهایی آزاد شد اما وجه الوثاقه از مبلغ دیه کامل انسان کمتر نخواهد بود.

 در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد به دلیل اینکه دیه مرد دوبرابر دیه زن می باشد برای اجرای قصاص مرد باید تفاضل دیه یعنی نصف دیه مرد به ورثه قاتل پرداخت گردد لازم به ذکر است در صورت عدم تمکن مالی خانواده مقتوله و بهم خوردن نظم عمومی جامعه در اثر قتل و وجود مصلحت در قصاص قاتل تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می گردد. 

اتانازی به مفهوم مصطلح مورد قبول قانون گذار ایرانی قرار نگرفته اما مطابق با ماده 365 قانون مجازات اسلامی پس از جنایت  و قبل از فوت رضایت مجنی علیه ساقط کننده مجازات حسب مورد دیه یا قصاص خواهد بود_ تفاوتی ندارد.

مجازات قتل غیر عمدی از یک تا سه سال ستو در صورتی که شایط تعیق و استفاده از نظام نیمه آزادی را نداشته باشید می توانید دیه را کامل یا تا آنجا که استطاعت دارید به تشخیص دادگاه یا موافقت شاکی خصوصی پرداخت کنید و پس از گذشت یک سوم مجازات تعیین شده تقاضای صدور حکم آزادی مشرط نمائید.

سلام در فرض سوال از اموال مقتول ارث می برد اما از دیه چیزی به عنوان ارث به قاتل نمی رسد.

باتوجه به اینکه ترک فعل هم می تواند عنصر مادی قتل باشد باید توسط پزشکی مشخص گردد علت مرگ بیماری بوده یا ترک درمان، در صورتی که علت ترک درمان باشد قتل عمد و در غیر این صورت غیر  عمدی است.

اگر پدر وی یا شخص دیگر در این هنگام به طفل دسترسی نداشته تا به نحو دیگری نوزاد را تغذیه نماید عمل مادر قتل عمد با ارتکاب ترک فعل است.

باید دانست که با توجه به علم روز و عدم امکان بهبود بیمار مرگ مغزی این مرگ برابر با فوت حقیقی است و در صورت عمدی تشخیص داده شدن ضربه وارده ضارب به قصاص محکوم خواهد شد و بین مرگ مغز و مرگ به مفهوم رایج تفاوت حقوقی نیست در صورت جلب رضایت اولیای دم می توانید تراضی کنید و در غیر اینصورت حکم همان است که عرض شد.

با توجه به نوع جرم در صورتی که دلایل ، قرائن و امارات بر توجه اتهام دلالت کند و آزاد بودن فرد موجب از بین رفتن ادله و آثار جرم گردد یا ترس از فرار یا مخفی شدن وی باشد تا تکمیل تحقیقات بازداشت وی مانعی ندارد و همچنین متهم می تواند به این موضوع اعتراض کند.

بله منعی ندارد چنانچه دادستان از حکم صادره تجدید نظر خواهی نکرده باشد تا پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی می توانید به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کنید و با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی تقاضای تخفیف مجازات نمائید .

اقرار بالاترین دلیل و حجت است و در امور حقوقی با اقرار فرد دعوا خاتمه پیدا می کند اما در دعاوی کیفری در صورتی که اقرار فرد با قرائن و امارات مخالفت داشته باشد یا علم قاضی خلاف آن را اثبات کند این اقرار از رده اعتبار خارج است و اثری ندارد.

هر قرینه یا نشانه ای که به کشف مجرم کمک نماید قابل پیگیری است در این مورد حتی اطلاعاتی که به نظر شما کم اهمیت است در بازجویی ها باید به اطلاع بازپرس برسد_ همچنین شما می توانید با ارسال لایحه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی موضوع را برای بازپرس کتباً شرح دهید تا نسبت به آن دستور پیگیری و تحقیقات صادر نماید. 

مجازات سارق حبس یا در موارد اثبات شرایط سرقت حدی قطع دست است و اینکه عمل ایشون جرم بوده دلیل بر استحقاق ایشان به مرگ نیست _ بنابراین قتل از موارد عمدی است و در صورت مطالبه اولیای دم سارق قاتل قصاص می شود.

سلام حتماً در موضوع این پرونده نیاز به دفاع تخصصی وکیل است و بدون حضور وکیل مجرب دفاع موثر امکان پذیر نیست _ صرف رد شدن از محل درگیری دلیل بر ارتکاب قتل نیست و مطابق قانون با اتیان سوگند برائت شما باید مورد حکم قرار بگیرید البته اگر دلیل خاص دیگری وجود نداشته باشد.

اگر فقط دخالت ها در روابط زناشویی و مناسبات آن بوده خیر مجازاتی برای مادر شوهر متصور نیست و شکایت هم در این موضوع جایگاهی ندارد _ اما اگر دلیلی دارید که مادر شوهر فرمان به قتل عروش داده یا پسرش را برای این کار تحریک یا تهدید یا تطمیع کرده یا وسایل انجام قتل را فراهم کرده است به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم خواهد شد.

خیر ارتباط مستقیم بین پرونده شخصیت و معافیت از مجازات وجود ندارد چراکه در این جرایم که از جمله جرایم مهم محسوب می شود تشکیل پرونده شخصیت و ارجاع به پزشک و روانپزشک الزامی است و البته اگر در این موضوع با دلیل جنون یا مستی یا بیهوشی مرتکب احراز بشود امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد.

درود، به جرائم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد یا تعزیر تا درجه3 ارتکابی توسط افراد 15 تا 18 سال که در قانون آئین دادرسی کیفری جدید بالغ و نوجوان محسوب می شوند در دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود این دادگاه شعبه ای از دادگاه کیفری 1 بزرگسالان بوده و در محل آن هم مستقر می باشد_ اگر چنانچه این جرم حائز تمام شرایط قتل عمد باشد به تقاضای اولیای دم مجازات قصاص برای آن در نظر گرفته خواهد شد اما در هر صورت اجرای قصاص تا 18 سالگی به تعویق خواهد افتاد.

درود، در حالتی که بیان با توجه به عدم وجود قصد تیر اندازی و قتل تنها مجازات پرداخت دیه قتل غیر عمدی و همچنین حبس از یک تا سه سال محکوم می شود و این علاوه بر مجازات نظامی سربازان وظیفه به صورت اضافه خدمت می باشد.

بطور کلی حوادث رانندگی اگر همراه با قصد و عمد نباشد غیرعمدی بوده و مجازات آن فقط پرداختن دیه متوفی می باشد.

جهت اطلاع برای عمدی محسوب شدن قتل این شروط لازم است:

داشتن قصد کشتن: فرد بخواهد که یک انسان را بکشد.

انجام عمل یا رفتار کشنده: فرد می‌داند که طرف مقابل با این رفتار کشته می‌شود.

توجه به وضعیت خاص مقتول: وضعیت مقتول به نحوی است که این فعل در مورد او تأثیر می‌گذارد.

اصل و مبنا در چنین فرضی زندگی و حیات شخص است اما اگر مشخص شود در حالت نیمه جان قرار گرفته به حکم ماده 372 نفر اول قصاص و نفر دوم به پرداخت دیه جنایت بر مرده محکوم می شود.

بله باید دیه وی توسط عاقله اش پرداخت شود _ مطابق ماده 468 قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

گاهی اتفاق می افتد که فرد با قصد قبلی اقدام به قتل فرد دیگری میکند و پس از ارتکاب عمل متوجه میشود که مقتول شخص مورد نظر وی نبوده است. متهم در تحقیقات صورت گرفته ادعا میکند که چون مقتول شبیه هدف مورد نظر بوده به او شلیک نموده اما پس از ارتکاب متوجه شده که اشتباه نموده است...در این حالت برای تحلیل موضوع و انطباق عمل متهم باقانون باید موضوع را از مصادیق قتل عمدی دانست و بین اشتباه در هدف و اشتباه در هویت ،قائل به تفکیک شد چه این که درفرض مساله متهم در عمل ارتکابی(عامداٌ فی فعله) میباشد و هدفی را که مد نظر داشته مورد اصابت قرار داده. اما زمانی راتصور کنید که متهم قصد شلیک به فرد مورد نظر خود را داشته اما به دلیل خطا در تیر اندازی یا منحرف شدن گلوله ،به جای اصابت به شخص مورد نظر ،شخص دیگری مورد اصابت قرار میگیرد، در این مورد عمل ارتکابی از مصادیق جنایت عمدی خارج است.

تفاوت خودکشی و قتل در نحوه استفاده از آلات و ادوات بکار رفته می باشد یعنی در خودکشی معمولا افراد از راههای یکسان و کم درد برای پایان دادن به زندگی خود استفاده می کنند و به ندرت فردی با استفاده از چاقو یا آتش یا پرش از ارتفاع اقدام به خودکشی می کند بنابراین یک مساله در نحوه مرگ است و اما بحث بعدی زمان مرگ است که در شب اتفاق افتاده یا در روز و همچنین باید حالات روحی و روابط فرد قبل از مرگ بررسی شود و اگر شما به کسی مظنون هستید یا شک قوی بر قتل دارید باید از طریق جلب نظر اولیای دم مقتول با استناد به ماده 290 قانون مجازات اسلامی موجب شکایت ایشان علیه قاتل شوید جرا که به موجب ماده 351 قانون مجازات اسلامی زوجه ولی دم محسوب نمی شود.

درود بر شما ، قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی قتل در این موارد را در ب 2 با این توضیح که مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت شود هرچند قصد آن را نداشته قتل عمدی دانشته و مستحق قصاص _ اولیای دم به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده و طی شکوائیه تعقیب و قصاص مرتکب را بخواهند.

در مواردی که نحوه حفاظت از منازل غیر متعارف و دور از روش معمول است در صورت فوت یا جرح سارق صاحب منزل قاتل عمد شناخته خواهد شد یا به پرداخت دیه جراحت محکوم می شود در فرض سوال هم اولا اتصال برق امری غیر معمول است و مهمتر از آن سارق در بدو ورود به منزل مرتکب سرقتی نشده و به مجرد قصد سرقت نمی توان کسی را مجازات نمود در نهایت ایشان به ورود غیر مجاز به ملک غیر محکوم شود که نوع مجازات در این خصوص فقط تعزیر است.

 بیت المال در  مورد هر قتل متفاوت است اگر حادثه ناشی از تصادف وسایل نقلیه بوده باشد و قاتل شناسایی نشود بیت المال صندوق تامین خسارت های بدنی است اما اگر قتل در غیر از موارد تصادفات رخ داده باشد منابع مالی دولت بیت المال محسوب می گردد و از این منابع باید دیه پرداخت شود.

اصولا در تصادفات رانندگی قتل های اتفاق افتاده عمد نخواهد بود چون حتی اگر راننده ای از سرعت مطمئنه و قانونی تخلف کرده باشد و یا سایر مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا نهاده باشد یا اصلا بدون گواهینامه اقدام به حرکت دادن خودرو نموده باشد قصد قتل وی اثبات شده نیست و می توان گفت گرچه در ارتکاب تخلف عمد داشته ولی در ازاله روح متوفی قصد ایشان محرز نیست زو بنابراین قتل غیر عمدی بوده و راننده فقط به پرداخت دیه محکوم می شود، اما اگر چنانچه اثبات شود شخصی با قصد قبلی اقدام به ایجاد تصادف و زیر گرفتن دیگری نموده است حتما قتل ارتکابی عمد بوده و قصاص راننده را در پی دارد.

در این حالت مجازات هر دو نفر و یا اگر بیشتر باشند همه افراد شریک در عملیات اجرایی قصاص نفس خواهد بود، اما اگر ولی دم بخواهد همه را قصاص کنند باید نصف یا ثلث دیه را به هر یک از آنها بپردازد همچنین ولی دم حق دارد بعضی ها را قصاص کرده و از بقیه در گذرد.

درود، اگر ورثه خود قاتل مورث اش بوده باشد یا در قتل متوفی شراکت داشته باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد و از ارث وی هم محروم خواهد شد.

مطابق ماده 1043 قانون مدنی اذن پدر در نفوذ در خصوص دختر باکره اش شرط است اما این موضوع جواز قتل یا ارتکاب جرم علیه فرزند نخواهد بود بدیهی است اگر دختر به این بهانه مورد تهدید قرار بگیرد حق دارد مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی از پدر شکایت نموده و مجازات وی را بخواهد و همچنین در صورت ارتکاب قتل پدر به مجازات مقرر قانونی خواهد رسید.

درود، در صورت اثبات عدم اطلاع ایشان از ممنوعیت ورود به مکان مزبور مطابق ماده 473 قانون مجازات اسلامی دیه مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.

درود، خیر چنین حکمی در قانون یا فقه اسلامی در این خصوص وجود ندارد و آنچه بیان می گردد شایعه و کذب است.

سلام خیر مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی بخش دیات شرط تغلیظ دیه وقوع هر دو حادثه تصادف و مرگ در ماه حرام است و در فرض سوال با توجه به آنکه مرگ در ماه غیر حرام بوده دیه تغلیظ نخواهد شد.

درود، عمل شما شروع به قتل نیست اما اگر در ردیف اتهامات وارده قدرت نمایی با چاقو هم باشد به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامی از 6 تا 2 سال برای شما حبس تعیین می شود در صورت وجود انگیزه شرافتمندانه و یا سایر جهات تخفیف مجازات تخفیف داده می شود اما قابل تعلیق و تعویق نیست همچنین قابل تبدیل به جزای نقدی یا سایر موارد جایگزین نیست.

درود، به طور کلی در صورت عدم ارتکاب جرم شما باید در جلسات دادرسی مجدد شرکت کرده و از بیگناهی خود دفاع کنید اما با توجه به تبصره 2 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری این حق برای شما وجود دارد از رای پذیرش اعاده دادرسی ، تقاضای اعاده دادرسی کنید.

درود، ملاک جنسیت پدر نیست هر شخصی که اسپرم او باعث شکل گیری نطفه شخص بشود در صورت قتل فرزند مشمول قصاص نیست _ معیار معافیت از قصاص زمان قتل است نه هنگام دادرسی و مجازات.

سلام منظور از اعدام با یک درجه تخفیف امکان تخفیف به حبس دائم (25 سال) در کمیسیون عفو می باشد که پس از ببرسی این کمیسیون نتیجه ابلاغ می گردد_ منتظر باشید پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون پیامک می شود.