ضرب و جرح و تصادف

درود بر شما متاسفانه با توجه به عدم نظارت دقیق بر شرکت های بیمه این شرکت ها به محل کسب سود و غول های اقتصادی تبدیل شده اند و در نتیجه به حکم قانون بیمه اجباری مصوب 1397 هم تمکین نمی کنند لذا باید زیاندیده باید دادخواستی به خواسته مطالبه افت قیمت خودرو به طرفیت شما و بیمه مذکور تنظیم و طرح دعوی نماید تا دادگاه یا شورای حل اختلاف بیمه را ملزم به جبران خسارت کند از این لحاظ چیزی به عهده شما نیست و بیمه تا سقف سالانه خود ملزم به پرداخت است.

جز در موارد رخورد با خودرو نظامی و یا خودرو سنگین، تصادف مابین چند دستگاه اتومبیل، تصادف با شخصی که بیمه نامه و یا گواهینامه ندارد، تصادف با غیرمقیم در شهر، عبور از چراغ قرمز علت تصادف باشد، تصادف با شی ثابت، تصادف شاخ به شاخ، تصادف با موتورسیکلت، بیمه نامه امسال با سال گذشته پیوسته نباشد، تصادف در فاصله ۲۰ روز بعد از صدور بیمه نامه حادثه شده باشد، تصادف منجر به جرح و فوت باشد و تصادف ناشی از حرکت دنده عقب، که نیاز به گزارش و کروکی می باشد و این امر الزامی است در سایر موارد تا سقف 16 میلیون تومان خسارت بدون نیاز به وجود گزارش و کروکی پرداخت می گردد همچنین در مواردی که خسارت فقط مالی بوده و بیمه نامه معتبر نیز وجود داشته باشد و بین طرفین در این خصوص اختلافی نباشد تا سقف تعهدات مالی بیمه بدون گزارش پلیس باید پرداخت شود.

درود بر شما، با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری در بخش اصلاحات حوادث موضوع قانون بیمه اجباری اعم است از تصادف _ تصادم و سقوط _ واژگونی و ...... و بنا بر مود شمول قرار گرفتن تصادم به معنا صدمه دیدن از رفتار دیگری این رفتار نیز مسئولیت زا بوده و موجب مشغولیت ذمه راننده مقصر خواهد بود بنابراین باید علیه بیمه و شخص راننده اعلام شکایت نمود.